ગૃહ રક્ષક દળ
http://www.homeguards.gujarat.gov.in

સંપર્ક માહિતી

6/2/2020 1:38:58 PM

સંપર્ક માહીતી

ક્રમ

નામ

હોદો

કચેરીનો ફોનનંબર

મોબાઇલ નંબર

સરનામુ

શ્રી ટી.એસ.બિષ્ટ

કમાન્ડન્ટ જનરલ

૦૭૯-૨૫૫૦૬૪૧૧

----

૧૬, જજીસ બંગલોઝ, બોડકદેવ અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪

 

ખાલી જગ્યા

નાયબ કમાન્ડન્ટ જનરલ

----

----

----

શ્રી બી.વી.રાણા

સીનીયર સ્ટાફ ઓફીસર-૧ (કરારઆધારિત)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૯૭૮૪-૦૫૮૮૩

બ્લોકનં.ડી-૫૦૧, સનસીટી,સેકટર-ર સાઉથ બોપલ, અમદાવાદ

ખાલી જગ્યા

સીનીયર સ્ટાફ ઓફીસર-ર

----

----

----

શ્રી એમ.એમ.પ્રજાપતિ

જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર(તાલીમ)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૪૨૮૬૦૦૧૪૮

૪-કીર્તી રો-હાઉસ,રામદેવપીર મંદિર સામે, ચાંદલોડીયા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧

શ્રી એસ.એસ.પટેલ

જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર (બોર્ડરવીંગ)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૪૨૬૩ ૫૨૨૮૮

૩૨-નીલ ટેનામેન્ટ, કઠવાડા રોડ, હરિદર્શન ચોકડી પાસે, નવા નરોડા, અમદાવાદ

શ્રી કે.એ.પટેલ

જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર(વહીવટ)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૭૩૭૮-૫૨૨૧૫

એલ-૫-૪/૧૧૮, શાસ્ત્રીનગર, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૩

શ્રી એચ.જી.કાલરીયા

જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર (મહેકમ) (કરારઆધારિત)   

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૮૧૪૦૪૯૨૪૮૮

સી-૫૦૩, સેરેનીટી સ્પેસ,વિશ્વાસ સીટી-૯ ની સામે, ગોતા, અમદાવાદ.

ખાલી જગ્યા

હિસાબી અધિકારી

----

----

----

૧૦

શ્રી એચ.એચ.મિનામા

હેડકલાર્ક

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૦૯૯૨૪૬૫૫૬

૨૦૧,રત્નકળશ એપાર્ટમેન્ટ,રાધે ફાસ્ટ ફુડ,ચાંદખેડા,અમદાવાદ.

૧૧

શ્રી વી.ડી.માલીવાડ

હેડકલાર્ક

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૮૭૯૭૩૨૫૮૫

બી/૭૭, ત્રિલોક પાર્ક સોસા.સહજાનંદ સ્કુલ પાસે,વસ્ત્રાલ રોડ, અમદાવાદ.

૧૨

શ્રી બી.જી.અમીન

હેડકલાર્ક

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૮૨૪૦૦૬૬૪૭

૬, સિધ્ધાર્થ સોસાયટી,રાધાસ્વામી રોડ, GSRTC રાણીપની પાછળ, અમદાવાદ

૧૩

શ્રીમતી જે.એચ. મહેતા

હેડકલાર્ક

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૮૨૫૫૯૫૦૫૮

એ/૩૦૪,અશ્વલેખા એપાર્ટમેન્ટ,દેસાઇપાર્કપાસે ,વસ્ત્રાપુર રેલ્વેક્રોસિંગ રોડ,જીવરાજપાર્ક,અમદાવાદ.

૧૪

શ્રીમતી કે.જે.ભટૃ

 હેડકલાર્ક

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૯૭૪૧-૮૫૪૮૧

૨૩-શ્વેતાંજલી, પાર્ટ-૨ હસુભાઇ પાર્ક પાસે,જોધપુર, અમદાવાદ-૧૫

૧૫

શ્રી જી.એસ.પ્રજાપતિ

હેડકલાર્ક

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૬૩૫૧૭૧૫૨૭૭

C/O એમ/૯૪/૧૧૫૭,ઉદય એપાર્ટમેન્ટ , નારણપુરા ટેલીફોન એક્ષચેન્જની પાસે,નારણપુરા,અમદાવાદ.

૧૬

શ્રી એમ.એમ.સોલંકી

હેડકલાર્ક(કરારઆધારિત)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૪૨૬૪૧૫૯૨૪

એમ/૯૪/૧૧૫૭,ઉદય એપાર્ટમેન્ટ , નારણપુરા ટેલીફોન એક્ષચેન્જની પાસે,નારણપુરા,અમદાવાદ.

૧૭

શ્રી જે.કે.દેસાઇ

સબ ઇન્સ્પેકટર ઇન્સ્ટૃકટર

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૮૭૯૧૭૫૫૯૨

 ૦૧, રોમા એપાર્ટમેન્ટ,ભાઇકાકાનગર,થલતેજ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૯

૧૮

શ્રી ડી.પી.મહેતા

સબ ઇન્સ્પેકટર ઇન્સ્ટૃકટર

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૪૨૬૪૦૯૨૫૮

ઇ- ૨૦૮,સહજાનંદ એવન્યુ, નારણપુરા,અમદાવાદ.

૧૯

શ્રી પી.બી.ભટૃ

સબ ઇન્સ્પેકટર ઇન્સ્ટૃકટર

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૯૭૯૦૯૧૮૯૩

 એ- ૪૦૧,કામધેનુ એપાર્ટમેન્ટ, નિર્ણયનગર,રાણીપ,અમદાવાદ.

૨૦

શ્રી એન.સી.બળેવીયા

સીનીયર કલાર્ક

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૪૦૮૨૨૫૭૧૧

 સી –ટાઇપ,બી બ્લોક ટાવર,વસ્ત્રાપુર,  સરકારી વસાહત,અમદાવાદ.

૨૧

શ્રી વી.એસ.પરમાર

સીનીયર કલાર્ક

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૭૧૪૪૧૧૦૭૫

બ્લોક-એ-૫, સરકારી વસાહત,ગુલબાઇ ટેકરા, દસ બંગલા, આબાંવડી અમદાવાદ.

૨૨

શ્રીમતી એચ.બી.પટેલ

જુનીયર કલાર્ક

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૭૧૪૭-૧૯૦૬૫

ડી-૪૪, સર્વદર્શન એપાર્ટમેન્ટ, ઓકીર્ડ પાર્ક સામે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૧૫

૨૩

શ્રી આર.પી.પટેલ

જુનીયર કલાર્ક

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૯૭૯૩-૦૭૧૧૭

બી-૩૦૨, હરીવીલા એપાર્ટમેન્ટ, સારથી હોટલની બાજુમાં,બોડકદેવ, વસ્ત્રાપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪

૨૪

શ્રી એચ.એ.લેઉવા

જુનીયર કલાર્ક

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૯૨૫૯-૨૩૩૭૩

એ-૨૦૪, આસ્થા-૬૪, સત્યમેવ હોસ્પીટલ રોડ, ચાંદેખડા, અમદાવાદ ૩૮૨૪૨૪

૨૫

શ્રી એચ.ડી.ચૈાધરી

જુનીયર કલાર્ક

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૯૦૯૪-૯૬૪૮૪

પ્લોટનં.૬૭૩/૨, પંચવટી પાર્ક, સેકટર-૨૩, ગાંધીનગર

૨૬

શ્રીમતી એન.એમ.પરમાર

જુનીયર કલાર્ક

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૪૦૯૬-૧૭૫૩૪

પ્લોટનં.૭૫૪/૨, સેકટર-૨/સી, ગાંધનગર ૩૮૨૦૦૨

૨૭

કુ.પાયલ બી.નિનામા

જુનીયર કલાર્ક

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૮૪૯૦૯-૦૨૫૫૭

પ્લોટનં.૧૬૨/૧, સેકટર-૩ ન્યુ,  ગાંધીનગર.

૨૮

શ્રી નિરવ.સી.ગામેતી

જુનીયર કલાર્ક

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૭૨૫૫-૩૨૫૫૬

બી-૨૦૨, સાજન એપાર્ટમેન્ટ, વિશાલ ટાવરની પાછળ, પ્રહલાદનગર અમદાવાદ.

૨૯

કુ.ઇશરત.આર.પઠાણ

જુનીયર કલાર્ક

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૧૦૬૯-૫૪૧૨૧

કસ્બા, પેથાપુર ગાંધીનગર.

૩૦

શ્રી ડી.વી.ગુંજાલ

હેડ કોન્સ્ટેબલ આર્મરર

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૭૨૪૦-૭૩૭૯૩

બ્લોકનં.૩૭૮ / ૨૦૩૬ ,ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ, બાપુનગર અમદાવાદ-૨૪

૩૧

શ્રી આર.ડી.બ્રાહમણિયા

પટાવાળા

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૯૭૮૯-૮૬૭૫૦

બી કેટેગરી એ બ્લોક-૧૩૦૧, વસ્ત્રાપુર સરકારી વસાહયત ગુરૂકુળ ટાવર પાછળ, અમદાવાદ-૫૨

૩૨

શ્રી કે.એમ.મારવાડી

પટાવાળા

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૯૦૪૫-૩૪૬૫૩

સખામુખીનો વાસ , ગુલબાઇ ટેકરા, અમદાવાદ.

૩૩

ગં.સ્વ.પી.એસ.ઠાકોર

હમાલ

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૯૨૫૪-૧૪૪૦૮

ઠાકોર વાસ, ઓઢવ ગામ, હોળીચકલા પાસે, ઓઢવ, અમદાવાદ.

૩૪

શ્રી બી.એ.વાઘેલા

સ્વીપર

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૭૨૩૧-૪૭૦૨૪

ઘરનં.૪૫-૪૬,  બ્લોકનં.૫,  મેઘાણીનગર વિલાસી કોલોની, સરકારી વસાહત, અમદાવાદ.