ગૃહ રક્ષક દળ
http://www.homeguards.gujarat.gov.in

નાગરિક અધિકાર પત્ર

5/27/2022 9:24:48 AM

નાગરિક અધિકારપત્ર

 

નિષ્કામ માનદ સેવા રાષ્ટ્રીય સેવામાં જોડાવો

(૧) ગૃહરક્ષકદળ દળમાં ભરતી થવા માટે નીચે મુજબની લાયકાત નિયત કરેલી છે.

 • ઓછામાં ઓછુ ધોરણ-૧૦ પાસ
 • ઉંમર ૧૮ વર્ષથી વધુ અને ૫૦ વર્ષથી ઓછી હોવી જોઇએ.
 • સરકારશ્રીએ નિયત કરેલા ધોરણો મુજબ તે તબીબી અને શારીરિક દ્રષ્ટિએ યોગ્ય હોવા     જોઇએ.

(૨) ગૃહરક્ષદળના સભ્યોના કાર્યો અને ફરજો.

 • પોલીસની મદદમાં કાયદો અને વ્ય્વસ્થાની જાળવણી કરવી.
 • સરકારી મકાનોની ચોકી કરવી.
 • કુદરતી અને માનવસર્જીત આપત્તિ સમયે બચાવ-રાહતની કામગીરી બજાવવી.
 • રાજય સરકાર અથવા કમાન્ડન્ટ જનરલશ્રી વખતોવખત સોંપે તેવી ફરજો બજાવવી.
 • આ સંસ્થા માનદ છે, સભ્યો પગારદાર કે કાયમી કર્મચારી નથી. જેથી પગાર ચુકવવામાં આવતો નથી.
 • એક દિવસનું ફરજ ભથ્થા રૂ.૩૦૦/- અને ધોલાઈ ભથ્થું રૂ,૪/- લેખે કુલ ફરજ ભથ્થુ રૂ.૩૦૪/- ઈ-પેમેન્ટ મારફતે ચૂકવવામાં આવે છે.

(૩) ગૃહરક્ષકદળના ભથ્થાઓ ફરજ પર બોલાવવામાં આવે ત્યારે....

 •      સ્થાનિક અસામાન્ય સંજોગોમાં ૧૨ કલાકથી વધુ ફરજ માટે રીફ્રેશમેન્ટ ભથ્થુ રૂા.૧૫/-
 •     આઠ કી.મી.બહારની ફરજ માટે ફરજભથ્થા ઉપરાંત ચૂકવેલુ ખરેખર ભાડું દૈનિક ભથથુ      સમય પ્રમાણે રૂા.૫૫/-
 •     પોકેટ એલાઉન્સ એક પરેડના રૂા.૪૦/- મહિનામાં ચાર પરેડમાંથી બે પરેડ અઢી કલાક     કરવી ફરજીયાત છે.

    માનદ સભ્યોના હોદાની મુદત ત્રણ વર્ષની છે.