ગૃહ રક્ષક દળ
http://www.homeguards.gujarat.gov.in

માહિતી અધિકારી/મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો

7/7/2022 2:09:00 PM

માહિતી અધિકારી /મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો.

સરકારી તંત્રનું નામઃ- કમાન્ડન્ટ જનરલ, હોમગાર્ડઝ, ગુજરાત રાજય

હોમગાર્ડઝ હેડકવાર્ટસ, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદની કચેરીઓનાં જાહેર માહિતી અધિકારી, મદદનીશ જાહેર માહીતી અધિકારી તથા એપેલેટ ઓથોરીટીનાં હોદૃા, સરનામા તથા ટેલીફોન નંબરની  વિગતદર્શવાતુ સરકારી એપેલેટ અધિકારીની વિગત.

ક્રમ

વિભાગ / કચેરી નું નામ

કચેરીની શાખા

જાહેર માહિતી અધિકારી/ ફોન નંબર / ઇમેલ એડ્રેસ

એપેલેટ અધિકારી/ ફોન નંબર / ઇમેલ એડ્રેસ 

 

કમાન્ડન્ટજનરલશ્રી, હોમગાર્ડઝ, ગુજરાતરાજય, અમદાવાદ.

(૧) વહીવટી શાખા

(૨)બિલ્ડીંગ જાળવણી

શાખા

હેડકલાર્ક  (વહીવટ શાખા)

૦૭૯૨૫૫૦૬૦૩૩

ફેકસ૦૭૯૨૫૫૦૬૦૨૧

MAIL :-

hdclk-adm-homegrd@gujarat.gov.in

 

 

 

સીનીયર સ્ટાફ ઓફિસર

(વહીવટ)

૦૭૯૨૫૫૦૬૦૧૨

ફેકસ૦૭૯૨૫૫૦૬૦૨૧

MAIL :-

ssoff-homegrd-ahd@gujarat.gov.in

(૧) મહેકમ શાખા

(૨) રજીસ્ટ્રી શાખા

(૩)રેકર્ડ શાખા

જુનીયર સ્ટાફ ઓફિસર( મહેકમ)

૦૭૯૨૫૫૦૬૦૩૩

ફેકસ૦૭૯૨૫૫૦૬૦૨૧

MAIL :-

jrssoffest-homegrd-ahd@gujarat.gov.in

 

(૧) હિસાબી શાખા

(૨) અન્વેષણ શાખા

હિસાબીઅધિકારી

૦૭૯૨૫૫૦૬૦૩૩

ફેકસ૦૭૯૨૫૫૦૬૦૨૧

MAIL :-

ao-homegrd-ahd@gujarat.gov.in

 

 

સીનીયર સ્ટાફ ઓફિસર

(વહીવટ)

૦૭૯૨૫૫૦૬૦૧૨

ફેકસ૦૭૯૨૫૫૦૬૦૨૧

MAIL :-                          ssoff-homegrd-ahd@gujarat.gov.in

(૧) બોર્ડરવીંગ શાખા,

(ર) સ્ટોર્સ શાખા

જુનીયર સ્ટાફ ઓફિસર (બોર્ડરવીંગ)

૦૭૯૨૫૫૦૬૦૩૩

ફેકસ૦૭૯૨૫૫૦૬૦૨૧

MAIL :-  jrssoffbw-homegrd-ahd@gujarat.gov.in

(૧) તાલીમ શાખા,

(ર) એમ. ટી. શાખા

(૩)સ્ટેટ કંટ્રોલ

(૪) આર્મરરી શાખા

જુનીયર સ્ટાફ ઓફિસર( તાલીમ)

૦૭૯૨૫૫૦૬૦૩૩

ફેકસ૦૭૯૨૫૫૦૬૦૨૧

MAIL :-

jrssoff-homegrd-ahd@gujarat.gov.in

 

સીનીયર સ્ટાફ ઓફિસર(તાલીમ)

૦૭૯૨૫૫૦૬૦૩૩

ફેકસ૦૭૯૨૫૫૦૬૧૬૪

MAIL :-               

ssofftrg-homegrd-ahd@gujarat.gov.in

 

 

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરીઓનાં જાહેર માહિતી અધિકારી તથા અપીલ અધિકારીની માહિતી દર્શાવતુ પત્રક

ક્રમ

જીલ્લા જાહેર માહિતી અધિકારીનો હોદૃો

એપેલેટ અધિકારીનો હોદૃો

જીલ્લાનું નામ

ટેલીફોન નંબર & ફેક્સ નંબર

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

અમદાવાદશહેર (પૂર્વ)

.-૦૭૯-૨૫૫૦૯૫૦૦

ફેકસનંબર-૦૭૯-૨૫૫૦૯૫૦૦

સબઈન્સ્પેકટરઈન્સ્ટ્રકટર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

અમદાવાદશહેર (પશ્ચિમ)

.-૦૭૯-૨૫૫૦૯૫૦૦

ફેકસનંબર-૦૭૯-૨૫૫૦૯૫૦૦

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

અમદાવાદરૂરલ

.-૦૭૯ -૨૫૫૦૬૦૪૭

ફેકસનંબર-૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૪૭

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

ગાંધીનગર

- ૦૭૯૨૩૨૨૬૧૫૫

ફેકસનંબર-૦૭૯૨૩૨૨૬૧૫૫

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

મહેસાણા

.-૦૨૭૬૨-૨૨૧૪૬૩

ફેકસનંબર-૦૨૭૬૨-૨૨૧૪૬૩

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

પાટણ

.-૦૨૭૬૬-૨૨૫૧૪૩

ફેક્સનંબર-૦૨૭૬૬-૨૨૫૧૪૩

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

સાબરકાંઠાહિમંતનગર

.-૦૨૭૭૨- ૨૪૦૬૧૬

ફેક્સ-૦૨૭૭૨- ૨૪૦૬૧૬

 હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

બનાસકાંઠાપાલનપુર

.-૦૨૭૪૨- ૨૫૭૦૫૮

ફેક્સ-૦૨૭૪૨- ૨૫૭૦૫૮

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

નડીયાદ

.-૦૨૬૮- ૨૫૬૬૧૨૨

ફેક્સ- ૦૨૬૮- ૨૫૬૬૧૨૨

૧૦

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

આણંદ

.-૦૨૬૯૨-૨૬૦૯૫૬

ફેકસ-૦૨૬૯૨-૨૬૦૯૫૬

૧૧

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

ગોધરા

.-૦૨૬૭૨- ૨૪૨૪૪૬

ફેકસ-૦૨૬૭૨- ૨૪૨૪૪૬

૧૨

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

દાહોદ

.-૦૨૭૭૩-૨૪૪૩૮૫

ફેકસ-૦૨૭૭૩-૨૪૪૩૮૫

૧૩

સબઈન્સ્પેકટરઈન્સ્ટ્રકટર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

વડોદરાશહેર

.-૦૨૬૫-૨૪૧૯૨૧૧

ફેકસ-૦૨૬૫-૨૪૧૯૨૧૧

૧૪

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

વડોદરાગ્રામ્ય

.-૦૨૬૫-૨૪૩૩૪૦૦

ફેકસ-૦૨૬૫-૨૪૩૩૪૦૦

૧૫

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

ભરૂચ

.-૦૨૬૪૨- ૨૬૦૧૫૦

ફેકસ-૦૨૬૪૨- ૨૬૦૧૫૦

૧૬

સબઈન્સ્પેકટરઈન્સ્ટ્રકટર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

સુરતશહેર

.-૦૨૬૧-૨૪૭૭૬૪૨

ફેકસ-૦૨૬૧-૨૪૭૭૬૪૨

૧૭

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

સુરતગ્રામ્ય

.-૦૨૬૧-૨૪૭૭૬૪૨

ફેકસ-૦૨૬૧-૨૪૭૭૬૪૨

૧૮

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

નર્મદા

.-૦૨૬૪૦-૨૨૪૧૪૬

ફેકસ-૦૨૬૪૦-૨૨૪૧૪૬

૧૯

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

વલસાડ

.-૦૨૬૩૨- ૨૫૪૨૭૫

ફેકસ-૦૨૬૩૨- ૨૫૪૨૭૫

૨૦

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

નવસારી

.-૦૨૬૩૭- ૨૮૦૩૮૪

ફેક્સ-૦૨૬૩૭- ૨૮૦૩૮૪

૨૧

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

સુરેન્દ્રનગર

.-૦૨૭૫૨ -૨૮૪૧૯૮

ફેકસ-૦૨૭૫૨ -૨૮૪૧૯૮

૨૨

સબઈન્સ્પેકટરઈન્સ્ટ્રકટર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

રાજકોટશહેર

.-૦૨૮૧- ૨૪૭૯૩૨૮

ફેકસ-૦૨૮૧- ૨૪૭૯૩૨૮

૨૩

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

રાજકોટગ્રામ્ય

.-૦૨૮૧- ૨૪૭૯૩૨૮

ફેકસ-૦૨૮૧- ૨૪૭૯૩૨૮

૨૪

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

જામનગર

.-૦૨૮૮-૨૨૫૫૩૮૬૨

ફેકસ-૦૨૮૮-૨૨૫૫૩૮૬૨

૨૫

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

જુનાગઢ

.-૦૨૮૫- ૨૬૫૦૧૦૨

ફેકસ-૦૨૮૫- ૨૬૫૦૧૦૨

૨૬

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

પોરબંદર

.-૦૨૮૬-૨૨૧૫૨૫૦

ફેકસ-૦૨૮૬-૨૨૧૫૨૫૦

૨૭

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

ભાવનગર

.-૦૨૭૮- ૨૪૨૧૦૨૫

ફેકસ-૦૨૭૮- ૨૪૨૧૦૨૫

૨૮

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

અમરેલી

.-૦૨૭૯૨-૨૨૨૫૧૭

ફેકસ-૦૨૭૯૨-૨૨૨૫૧૭

૨૯

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

ભુજ-કચ્છ (પશ્ચિમ)

.-૦૨૮૩૨- ૨૫૦૧૬૧

ફેકસ-૦૨૮૩૨- ૨૫૦૧૬૧

૩૦

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

ગાંધીધામ-કચ્છ (પૂર્વ)

.-

ફેકસ-

૩૧

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

તાપી (વ્યારા)

.-૦૨૬૨૬- ૨૨૦૭૯૫

ફેકસ-૦૨૬૨૬- ૨૨૦૭૯૫

૩૨

સબઇન્સ્પેકટર- ઇન્સ્ટ્રકટર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

ડાંગ-આહવા

.-૦૨૬૩-૨૨૦૩૨૨

ફેકસ-૦૨૬૩-૨૨૦૩૨૨

૩૩

સબઇન્સ્પેકટર-ઇન્સ્ટ્રકટર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

ગીર-સોમનાથ

-૦૨૮૭૬-૨૨૩૦૩૩

ફેકસ-૦૨૮૭૬-૨૨૩૦૩૩

૩૪

સબઇન્સ્પે.-ઇન્સ્ટ્રકટર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

મહીસાગર

-૦૨૬૭૪-૨૫૪૧૩૧

ફેકસ- ૦૨૬૭૪-૨૫૪૧૩૧

૩૫

સબઇન્સ્પેકટર-ઇન્સ્ટ્રકટર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

મોરબી

-૦૨૮૨૨-૨૪૧૪૮૮

ફેકસ-૦૨૮૨૨-૨૪૧૪૮૮

૩૬

સબઇન્સ્પેકટર-ઇન્સ્ટ્રકટર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

બોટાદ

-૦૨૮૪૯-૨૫૩૪૩૩

ફેકસ-૦૨૮૪૯-૨૫૩૪૩૩

૩૭

સબઇન્સ્પેકટર-ઇન્સ્ટ્રકટર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

છોટાઉદેપુર

-૦૨૬૬૯-૨૩૩૬૮૬

ફેકસ-૦૨૬૬૯-૨૩૩૬૮૬

૩૮

સબઇન્સ્પેકટર-ઇન્સ્ટ્રકટર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

અરવલ્લી

-૦૨૭૭૪-૨૪૯૪૨૬

ફેકસ-૦૨૭૭૪-૨૪૯૪૨૬

૩૯

સબઇન્સ્પેકટર-ઇન્સ્ટ્રકટર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

દેવભૂમિદ્રારકા

-૦૨૮૩૩-૨૯૬૯૪૦

ફેકસ-૦૨૮૩૩-૨૯૬૯૪૦

 

હોમગાર્ડઝ તાલીમ કે‍ન્દ્ર ખાતેની કચેરીના જાહેર માહિતી અધિકારી તથા અપીલ અધિકારી

ક્રમ

જીલ્લા જાહેર માહિતી અધિકારીનું નામ / હોદૃો

એપેલેટ અધિકારીનું નામ  અને હોદૃો

જીલ્લાનું નામ

ટેલીફોન નંબર

સ્ટાફ ઓફીસર

ઈ. કમાન્ડન્ટ

જરોદ, જિ. વડોદરા

ઓ.-૦૨૬૬-૮૨૭૪૨૯૪

ફેકસ ૦૨૬૬-૮૨૭૪૨૯૪

સેન્ટર કમાન્ડર

સીનીયર સ્ટાફ ઓફીસર-ર

માધવનગર, તા. સાણંદ, જિ. અમદાવાદ

ઓ.-૦૨૭૧૭- ૨૯૭૮૫૫

ફેકસ-૦૨૭૧૭- ૨૯૭૮૫૫

સેન્ટર કમાન્ડર

સીનીયર સ્ટાફ ઓફીસર-ર

સુંઢીયા, જિ. મહેસાણા

ઓ.-૦૨૭૬૧- ૨૭૩૧૧૨

ફેકસ- ૦૨૭૬૧- ૨૭૩૧૧૨

 

બોર્ડરવીંગ હોમગાર્ડઝ

ક્રમ

જીલ્લા જાહેર માહિતી અધિકારીનું નામ / હોદૃો

એપેલેટ અધિકારીનું નામ  અને હોદૃો

જીલ્લાનું નામ

ટેલીફોન નંબર

સ્ટાફ ઓફીસર

બટાલીયન કમાન્ડન્ટ

નં.૧ બટાલીયન પાલનપુર

ઓ.-૦૨૭૪૨- ૨૪૫૨૯૭

ફેક્સ-૦૨૭૪૨-૨૬૨૭૬૧

સ્ટાફ  ઓફીસર

બટાલીયન કમાન્ડન્ટ

નં.૨ બટાલીયન કચ્છ-ભુજ 

ઓ.- ૦૨૮૩૨- ૨૭૫૩૦૪૨

ફેક્સ-૦૨૮૩૨-૨૨૧૪૯૫