હું શોધું છું

હોમ  |

વાહનવ્યવહાર શાખા
Rating :  Star Star Star Star Star   

એમ. ટી. શાખા

હોદ્દો:-સબ ઇન્સ્પેકટર ઇન્સ્ટ્રકટર .
૧ નીચે મુજબના વિષયો સંબંધે કામગીરી સોંપવામાં આવેલ છે.

ક્રમ

વિષય

કયા નિયમના આધારે કામગીરી કરો છે ?

રજુઆતના

તબકકા

નિર્ણય લેવાની સત્તા કયા અધિકારીને છે?

૧.

નવા વાહનની ખરીદી/ વાહન કન્ડમ કરી નિકાલની કામગીરી/ નવા ખરીદેલ વાહનનોની ફાળવણી /જિલલા કચેરીઓના વાહનોની મર્યાદા બહારનાખર્ચ મંજુરી/જિલ્લા બહાર વાહન/ખાનગી ઉપયોગ માટે ઓન-પેમેન્ટનીમંજુરી ની કામગીરી

નાંણાકિય સત્તા સોપણી તથા સરકારશ્રી ધ્વારા વખતોવખત બહાર પાડવામાં આવતા ઠરાવો  /પરિપત્રો

, જે.એસ.ઓ. એસ.એસ.ઓ.

ના.ક.જ.શ્રી   ક.જ.શ્રી

 

હોદ્દો:-જુનીયર કલાર્ક
૧ નીચે મુજબના વિષયો સંબંધે કામગીરી સોંપવામાં આવેલ છે.

ક્રમ

વિષય

કયા નિયમના આધારે કામગીરી કરો છે ?

રજુઆતના

તબકકા

નિર્ણય લેવાની સત્તા કયા અધિકારીને છે?

૧.

વડીકચેરીના  વાહનના ઇધણ/રીપેરીંગ/સર્વીસીંગ અંગેની કામગીરી/લોગબુકો નિભાવણી/ડ્રાઇવરની ફરજોની વહંચણી

નાંણાકિય સત્તા સોપણી તથા સરકારશ્રી ધ્વારા વખતોવખત બહાર પાડવામાં આવતા ઠરાવો  /પરિપત્રો

, જે.એસ.ઓ. એસ.એસ.ઓ.

ના.ક.જ.શ્રી

 

 

 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 19-08-2016