હું શોધું છું

હોમ  |

રેકર્ડ શાખા
Rating :  Star Star Star Star Star   

રેકર્ડ શાખા

  
હોદ્દો – જુનીયર કલાર્ક
નીચે મુજબના વિષયો સંબંધે કામગીરી કરવામાં આવે છે.

ક્રમ

વિષય

કયા

નિયમનાઆધારેકામગીરીકરોછે ?

રજુઆતના

તબકકા

નિર્ણય

લેવાનીસત્તા

૧.

તાબાની કચેરીના સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ/લેખન સામગ્રીના ઇન્ડેન્ટ નંબર મેળવવાની કામગરી સ્ટાન્ડર્ડ/ ખાતાના સ્પેશીયલ ફોર્મ છપાવવાની તથા  વહેચણી, વડીકચેરીની સ્ટેશનરી/સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ/લેખન સામગ્રી/વર્ગ-૪ ને ઈસ્યુ થતાં યુનિફોર્મ આર્ટીકલ્સ/વર્ગીકુત  થયેલ દફતર રેકર્ડ જાળવણી અને મુદત પૂર્ણ થયે નાશ કરવાની કામગીરી, પેટી સપ્લાય અંતર્ગત આવતી તમામ બાબતોની ખરીદી અને વહેચણી/ ડુપ્લીકેટર, ફેકસ, ઝેરોક્ષ,પ્રીન્ટરના મેઇન્ટનન્સની કામગીરી

ઉધોગ ખાણઅને ખનિજ વિભાગના વખતો વખત  બહાર પાડવામાં આવતાં ઠરાવો,

દફતર ભંડારના પરિપત્રો અને

નાંણાકિય સત્તા સોંપણી નિયમો

જે.એસ.ઓ.

એસ.એસ.ઓ.

કચેરીના વડા

 

 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 19-08-2016