હું શોધું છું

હોમ  |

કર્મચારી / અધિકારીઓનાં નામ / સરનામાંની વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

કર્મચારી / અધિકારીઓનાં નામ સરનામાંની વિગતો.

અધિકારીનું નામ

હોદૃો

ફોન નંબર

મોબાઇલ નંબર

સરનામું

ઇ-મેઇલ એડ્રેસ

ફેકસ

ડૅા.નીરજા ગોટરુ આઇ.પી.એસ.

કમાન્ડન્ટ જનરલ હોમગાર્ડઝ ગુજરાત રાજય

૦૭૯-૨૫૫૦૬૪૧૧

 

કમાન્ડન્ટ જનર લ હોમગાર્ડઝ ગુજરાત રાજય, હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

dg-homegrd-ahd@gujarat.gov.in

૦૭૯-૨૫૫૦-૬૦૨૧

 

નાયબ કમાન્ડન્ટ જનરલ (ઇન્ચાર્જ)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

 

 

શ્રી આર.કે.ભોઇ

સીનીયર સ્ટાફ ઓફીસર-તાલીમ

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૪૨૮૦

૦૧૦૨૫

 

શ્રી કે.એ.પટેલ

સીનીયર સ્ટાફ ઓફીસર-વહીવટ

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૭૩૭૮

૫૨૨૧૫

 

શ્રી કે.આર.ઝાલા

બટાલીયન કમાન્ડન્ટ(કરાર આધારીત)

૦૨૭૪૨- ૨૪૫૩૩૯

૯૪૨૬૯૦૩૬૩૮

નં.૧ પાલનપુર

 

૦૨૭૪૨-૨૬૨૭૬૧

શ્રી પી.પી.ગોહિલ

બટાલીયન કમાન્ડન્ટ(કરાર આધારીત)

૦૨૮૩૨- ૨૫૦૪૦૫

૯૪૨૭૨૭૯૮૨૯

નં.૨ ભુજ-કચ્છ 

 

૦૨૮૩૨-૨૨૧૪૯૫

શ્રી ડી.પી.નાયક

ઇ.કમાન્ડન્ટ

૦૨૬૬૮- ૨૭૪૨૯૩

૯૮૨૫૧

૬૮૪૦૯

સેન્ટ્રલ તાલીમ ઇન્સ્ટીટયુટ જરોદ,જી.વડોદરા

 

૦૨૬૬૮-૨૭૪૨૯૪

શ્રી જે.એસ.વસૈયા

સેન્ટર કમાન્ડર

૦૨૭૧૭-૨૯૭૮૫૫

૯૪૨૮૬

૮૭૩૨૯

પ્રાદેશિક તાલીમ કેન્દ્ર માધવનગર જી.અમદાવાદ રૂરલ

 

-----

૧૦

શ્રી એ.એન.જાડેજા

ઇ.સેન્ટર કમાન્ડર

૦૨૭૬૧- ૨૭૩૧૧૨

૯૪૨૯૫૨૪૨૧૦

ઉત્તર ગુજરાત રીજીયોનલ તાલીમ કેન્દ્ર સુંઢીયા, તા.સુંઢીયા,જી.મહેસાણા

 

૦૨૭૬૧-૨૭૩૧૧૨

૧૧

શ્રી ડી.પી.નાયક

ઇ.જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર(તાલીમ)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૮૭૯૧

૭૫૫૯૨

કમાન્ડન્ટ જનર લ હોમગાર્ડઝ ગુજરાત રાજય, હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૧

૧૨

શ્રીમતી કે.જે.ભટ્ટ

જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર(બોર્ડરવીંગ)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૯૭૯૧

૮૨૪૮૧

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૧

૧૩

શ્રી કે.એ.પટેલ

જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર(વહીવટ)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૭૩૭૮-૫૨૨૧૫

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૧

૧૪

શ્રી બી.એસ.પટેલ

જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર( મહેકમ) 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૯૦૯૪

૧૪૪૭૪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કમાન્ડન્ટ જનર લ હોમગાર્ડઝ ગુજરાત રાજય, હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૧

૧૫

શ્રી બી.એસ.પટેલ

હિસાબી અધિકારી (ઇન્ચાર્જ)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૯૦૯૪

૧૪૪૭૪

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૧

૧૬

શ્રી જી.કે.પ્રજાપતિ

હેડકલાર્ક (વહીવટીશાખા)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૪૨૮૫

૫૪૬૪૪

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૧

૧૭

શ્રી વી.ડી.માલીવાડ

હેડકલાર્ક (મહેકમશાખા)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૭૨૫૨૦૧૦૦૮

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૧

૧૮

શ્રી વી.જે.રાઠોડ

હેડકલાર્ક (હિસાબીશાખા)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૮૭૯૩

૧૭૪૬૮

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૧

૧૯

શ્રી બી.જી.અમીન

હેડકલાર્ક (સ્ટોર્સશાખા)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૨૬૫૩

૧૮૩૬૪

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૧

૨૦

શ્રીમતી કે.જે.ભટૃ

 હેડકલાર્ક (બોર્રડવીંગ)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૯૭૯૧૮૨૪૮૧

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૧

૨૧

 

હેડકલાર્ક (અન્વેષણશાખા)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૬૩૫૧૭-૧૫૨૭૭

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૧

૨૨

 

હેડકલાર્ક (સ્ટોર્સશાખા)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

 

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૧

૨૩

શ્રી એમ.એન.ત્રિવેદી

સબ ઇન્સ્પેકટર ઇન્સ્ટૃકટર, (ઇ.કંન્ટોલરૂમ)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૮૭૯૧-૭૫૫૯૨

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૧

૨૪

 

સબ ઇન્સ્પેકટર ઇન્સ્ટૃકટર(આઇ.ટી)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૯૭૯૦

૯૧૮૯૩

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૧

૨૫

શ્રી પી.બી.ભટૃ

સબ ઇન્સ્પેકટર ઇન્સ્ટૃકટર(એમ.ટી)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૯૭૯૦ ૯૧૮૯૩

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૧

૨૬

શ્રી ડી.વી.ગુંજાલ

હેડ કોન્સ્ટેબલ આર્મરર

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૭૨૪૦ ૭૩૭૯૩

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૧

૨૭

શ્રી એન.સી.બળેવીયા

સીનીયર કલાર્ક કેશીયર

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૪૦૮૨૨૫૭૧૧

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૧

૨૮

શ્રી વી.એસ.પરમાર

સીનીયર કલાર્ક (તાલીમ શાખા)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૭૧૪૪ ૧૧૦૭૫

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૧

૨૯

શ્રી વી.સી.ચૌહાણ

સીનીયર કલાર્ક

(વહીવટ શાખા)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૯૨૫૯

૪૪૪૧૧

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૧

૩૦

શ્રી એસ.આઇ.ગોહીલ

જુનીયર કલાર્ક (મહેકમશાખા)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૮૮૬૬૮

૮૮૬૭૦

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૧

૩૧

શ્રી આર.પી.પટેલ

જુનીયર કલાર્ક (રેકર્ડશાખા)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૯૭૯૩ ૦૭૧૧૭

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૧

૩૨

શ્રી એચ.એ.લેઉવા

જુનીયર કલાર્ક (હિસાબીશાખા)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૮૩૨૦૬ ૫૬૬૧૯

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૧

૩૩

શ્રી એચ.ડી.ચૈાધરી

સીનીયર કલાર્ક (બોર્ડરવીંગશાખા)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૯૦૯૪૯૬૪૮૪ 

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૧

૩૪

શ્રીમતી એ.એમ.ભાવસાર

જુનીયર કલાર્ક (બોર્ડરવીંગશાખા)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૯૨૪૫

૪૪૦૫૫

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૧

૩૫

કુ. જી.એચ.જાની

જુનીયર કલાર્ક (વહીવટીશાખા)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૪૦૯૬ ૧૭૫૩૪

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૧

૩૬

કુ.પાયલ બી.નિનામા

જુનીયર કલાર્ક (હીશાબી શાખા)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૮૪૯૦૯૦૨૫૫૭

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૧

૩૭

શ્રી અજય.કે.દરજી

જુનીયર કલાર્ક (એમ.ટી.શાખા)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૨૬૫૬

૭૦૦૧૫

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૧

૩૮

કુ.ઇશરત.આર.પઠાણ

જુનીયર કલાર્ક (રજીસ્ટીશાખા) 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

૭૫૭૨૯૪૯૦૯૧

 

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૧

 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 25-06-2021