હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી બી. એલ રહેવર
હોદ્દો સબ ઈન્સ્પેકટર ઈન્સ્ટ્રકટર (વાહન વ્યવહાર)
સરનામું  ડાયરેક્ટર જનરલ હોમગાર્ડઝ અને નાગરિકસંરક્ષણ ટ્રાન્સફરી હોસ્ટેલ, પોલીસ હેડક્વાર્ટસ ની સામે,શાહીબાગ, અમદાવાદ– ૩૮૦૦૦૪, ગુજરાત, ભારત,
ગુજરાત,
ભારત
ફોન ૨૫૬૨૧૧૬૧, ૨૫૬૨૧૧૭૩, ૨૫૬૨૧૧૫૬
મોબાઇલ ૯૪૨૮૬૦૦૧૪૮
ફેક્સ ૦૭૯ ૨૫૬૨૭૪૫૫
ઇ-મેઇલ
 
રહેઠાણ સંપર્ક
સરનામું ઈ/ ૧૦૦૨,અંબીકાનગર,ઓઢવ, અમદાવાદ.,
Cadre :
GPF No :
 

આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 01-06-2020