હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી આર.કે.ભોઇ
હોદ્દો ઇ. સીનીયર સ્ટાફ ઓફીસર (તાલીમ)
સરનામું  ડાયરેક્ટર જનરલ હોમગાર્ડઝ એન્ડ સિવિલ ડિફેન્સ, હોમગાર્ડઝ ભવન, AMTS બસ સ્ટેન્ડની બાજુમાં, લાલદરવાજા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧, ગુજરાત, ભારત,
ફોન ૨૫૬૨૧૧૬૧, ૨૫૬૨૧૧૭૩, ૨૫૬૨૧૧૫૬
મોબાઇલ 9428001025
ફેક્સ 25506130
ઇ-મેઇલ ssoff-homegrd-ahd@gujarat.gov.in
 
રહેઠાણ સંપર્ક
સરનામું
ફોન 079-27912376
મોબાઇલ 9925340004
ફેક્સ 079-25506338
Cadre :
GPF No :
 

આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 06-05-2022