હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી પી.પી.ગોહીલ
હોદ્દો બટાલીયન કમાન્‍ડન્‍ટ, વર્ગ- ૧ (કરાર આધારીત)
સરનામું  બટાલીયન કમાન્ડ્ન્ટછશ્રીની કચેરી, બટાલીયન નં. ર બોડર્રવીંગ હોમગાર્ડઝ, જુની મામલતદાર કચેરી, ભુજ-કચ્છ,
ફોન ૦૨૮૩૨ ૨૫૦૪૦૫
મોબાઇલ ૯૮૨૫૦ ૧૦૩૫૯
ફેક્સ ૦૨૮૩૨ ૨૨૧૪૯૫
ઇ-મેઇલ homegrd-bw2-kut@gujarat.gov.in
 
રહેઠાણ સંપર્ક
સરનામું મુન્દ્રા રીલોકેશન, ૮૩૭, પ્રમુખસ્વાlમી નગર, ભુજ-કચ્છ.,
મોબાઇલ ૯૮૨૫૦ ૧૦૩૫૯
Cadre :
GPF No :
 

આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 06-05-2022