હું શોધું છું

હોમ  |   અમારા વિષે  |
અમારા વિષે
Arrow પરિચય
     પરિચય....
Arrow વિભાગની કામગીરી
     હોમગાર્ડઝનું કાર્ય મુંબઇ હોમગાર્ડઝ નિયમો 1953 નાં નિયમ 16 થી હોમગાર્ડઝ સભ્યોનાં કાર્યો અને ફરજો સામાન્ય રીતે નીચે પ્રમાણે છે. સરકારી મકાનોની ચોકી કરવી. ગુનો થતો અટકાવવા ચોકી કરવી. રાજય સરકાર અથવા....
Arrow લક્ષ્‍ય/હેતુઓ
     લક્ષ્‍ય - સમાજનાં જુદા જુદા વર્ગનાં માનદ્દ સેવા....
Arrow સિધ્ધીઓ
     માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના જાહેર થયેલ ચંદ્રકોના અધિકારી / સભ્યોના નામોની યાદી....
Arrow ખાતા નાં વડા નાં તાબા ની કચેરી ઓ
     ખાતા નાં વડા નાં તાબા ની કચેરી ઓ નાં અધિકારીઓનાં નામ, હોદ્દા અને અન્ય વિગતો સરકારી તંત્રનું નામઃ- કમાન્ડન્ટ જનરલ, હોમગાર્ડઝ, ગુજરાત રાજય. સરકારી માહિતી અધિકારીની વિગતઃ- ક્રમ નામ હોદ્દો એસ ટી ડી કોડ ફોન - ફેકસ નંબર ઇ-મેઇલ....
Arrow અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
     સને 1960 થી બૃહદ મુંબઇ રાજય અલગ થતાં ગુજરાત રાજય અસ્તિત્વમાં આવેલ. તે સમયે શ્રી ઉદયન ચિનુભાઇ બેરોનેટ....
વધુ...

આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 02-11-2021