હું શોધું છું

હોમ  |

સંપર્ક માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

સંપર્ક માહીતી

ક્રમ

નામ

હોદો

કચેરીનો ફોનનંબર

સરનામુ

ડૅા.નીરજા ગોટરુ

કમાન્ડન્ટ જનરલ

૦૭૯-૨૫૫૦૬૪૧૧

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

ખાલી જગ્યા

નાયબ કમાન્ડન્ટ જનરલ

----

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રી ડી.પી.નાયક

સીનીયર સ્ટાફ ઓફીસર(તાલીમ) (ઈન્ચાર્જ)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રી બી.એસ.પટેલ

સીનીયર સ્ટાફ ઓફીસર(વહીવટ) (ઈન્ચાર્જ)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રી ડી.પી.નાયક

જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર(તાલીમ) (ઈન્ચાર્જ)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રીમતી કે. જે. ભટ્ટ

જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર (બોર્ડરવીંગ) (ઈન્ચાર્જ)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રી જી.કે.પ્રજાપતિ

જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર(વહીવટ) (ઈન્ચાર્જ)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

શ્રી બી.એસ.પટેલ

જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર(મહેકમ)  

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

કુ. એ.આર.કર

હિસાબી અધિકારી

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૧૦

શ્રી બી.જી.અમીન

હેડકલાર્ક(સ્ટોર્સ)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૧૧

શ્રી વી.ડી.માલીવાડ

હેડકલાર્ક(મહેકમ)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૧૨

શ્રી વી.જે.રાઠોડ

હેડકલાર્ક(હિસાબી)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૧૩

શ્રી જી.કે.પ્રજાપતિ

હેડકલાર્ક(વહીવટ)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૧૪

શ્રીમતી કે.જે.ભટૃ

 હેડકલાર્ક

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૧૫

શ્રી જી.એસ.પ્રજાપતિ

હેડકલાર્ક(અન્વેષણ)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૧૬

ખાલી જગ્યા

હેડકલાર્ક(સ્ટોર્સ)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૧૭

શ્રી એમ.એન.ત્રિવેદી

સબ ઇન્સ્પેકટર ઇન્સ્ટૃકટર(SCR)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૧૮

શ્રી પી.બી.ભટૃ

સબ ઇન્સ્પેકટર ઇન્સ્ટૃકટર(IT)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૧૯

શ્રી પી.બી.ભટૃ

સબ ઇન્સ્પેકટર ઇન્સ્ટૃકટર(MTO)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૨૦

શ્રી એન.સી.બળેવીયા

સીનીયર કલાર્ક (હિસાબી)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૨૧

શ્રી જે.જે.રાઓલ

સીનીયર કલાર્ક (તાલીમ)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૨૨

શ્રી એસ.આઈ. ગોહિલ

જુનીયર કલાર્ક (મહેકમ)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૨૩

શ્રી આર.પી.પટેલ

જુનીયર કલાર્ક (રેકર્ડ)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૨૪

શ્રી એચ.એ.લેઉવા

જુનીયર કલાર્ક (હિસાબી)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૨૫

શ્રી એચ.ડી.ચૈાધરી

સીનીયર કલાર્ક (બોર્ડરવીંગ)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૨૬

શ્રી વી.સી.ચૌહાણ

સીનીયર કલાર્ક (વહીવટ)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૨૭

કુ.જી.એચ.જાની

જુનીયર કલાર્ક (વહીવટ)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૨૮

કુ.પાયલ બી.નિનામા

જુનીયર કલાર્ક (હિસાબી)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૨૯

શ્રી અજય કે. દરજી

જુનીયર કલાર્ક (એમ.ટી.)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૩૦

કુ.ઇશરત.આર.પઠાણ

જુનીયર કલાર્ક (રજીસ્ટ્રી)

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૩૧

શ્રી ડી.વી.ગુંજાલ

હેડ કોન્સ્ટેબલ આર્મરર

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૩૨

શ્રી આર.ડી.બ્રાહમણિયા

પટાવાળા

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૩૩

શ્રી કે.એમ.મારવાડી

પટાવાળા

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૩૪

શ્રી બી.એ.વાઘેલા

સ્વીપર

૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૨૩

હોમગાર્ડઝ ભવન, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

 

 

 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 13-06-2022