હું શોધું છું

હોમ  |

નાગરિક અધિકાર પત્ર
Rating :  Star Star Star Star Star   

નાગરિક અધિકારપત્ર

 

નિષ્કામ માનદ સેવા રાષ્ટ્રીય સેવામાં જોડાવો

(૧) ગૃહરક્ષકદળ દળમાં ભરતી થવા માટે નીચે મુજબની લાયકાત નિયત કરેલી છે.

        •       ઓછામાં ઓછુ ધોરણ સાત (૭) પાસ

 •     ઉંમર ૧૮ વર્ષથી વધુ અને ૫૦ વર્ષથી ઓછી હોવી જોઇએ.
 •     સરકારશ્રીએ નિયત કરેલા ધોરણો મુજબ તે તબીબી અને શારીરિક દ્રષ્ટિએ યોગ્ય હોવા     જોઇએ.

(૨) ગૃહરક્ષદળના સભ્યોના કાર્યો અને ફરજો.

 •                પોલીસની મદદમાં કાયદો અને વ્ય્વસ્થાની જાળવણી કરવી.
 •     સરકારી મકાનોની ચોકી કરવી.
 •     કુદરતી અને માનવસર્જીત આપત્તિ સમયે બચાવ-રાહતની કામગીરી બજાવવી.
 •     રાજય સરકાર અથવા કમાન્ડન્ટ જનરલશ્રી વખતોવખત સોંપે તેવી ફરજો બજાવવી.
 • -આ સંસ્થા માનદ છે, સભ્યો પગારદાર કે કાયમી કર્મચારી નથી. જેથી પગાર ચુકવવામાં આવતો
 • , ફકત ભથ્થુ જ બેન્ક મારફતે ચૂકવવામાં આવે છે.

(૩) ગૃહરક્ષકદળના ભથ્થાઓ ફરજ પર બોલાવવામાં આવે ત્યારે....

 •  
 •     સ્થાનિક અસામાન્ય સંજોગોમાં ૧૨ કલાકથી વધુ ફરજ માટે રીફ્રેશમેન્ટ ભથ્થુ રૂા.૧૫/-
 •     આઠ કી.મી.બહારની ફરજ માટે ફરજભથ્થા ઉપરાંત ચૂકવેલુ ખરેખર ભાડું દૈનિક ભથથુ      સમય પ્રમાણે રૂા.૫૫/-
 •     પોકેટ એલાઉન્સ એક પરેડના રૂા.૪૦/- મહિનામાં ચાર પરેડમાંથી બે પરેડ અઢી કલાક     કરવી ફરજીયાત છે.
 •     માનદ સભ્યોના હોદાની મુદત ત્રણ વર્ષની છે. 
 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 30-08-2019