હું શોધું છું

હોમ  |

   વહીવટી માળખું
  કમાન્ડન્ટ જનરલ હોમગાર્ડઝ
  નાયબ કમાન્ડન્ટ જનરલ હોમગાર્ડઝ
  જુનિયર સ્ટાફ ઓફીસર (વહીવટ)
  સીનીયર સ્ટાફ ઓફીસર-૨
  એકાઉન્ટ ઓફીસર
  હિસાબી શાખા
  હેડ કલાર્ક (અન્વેષણ શાખા)
  જુનીયર સ્‍ટાફ ઓફીસર(બોર્ડરવીંગ), વર્ગ-૨
  બોર્ડરવીંગ શાખા
  વહીવટી/ મહેકમ/ તાલીમ/ ફરજ/ સ્‍ટોર્સ
  હેડ કલાર્ક (સ્ટોર્સ શાખા)
  જુનીયર સ્‍ટાફ ઓફિસર (તાલીમ)
  સબ ઇન્સ્પેકટર ઇન્સ્ટ્રકટર ( તાલીમ શાખા)
  હવાલદાર આર્મરર (સ્ટેટ કંટ્રોલ)
  સબ ઈન્સ્પેકટર ઈન્સ્ટ્રકટર (વાહન વ્યવહાર)
  આઇ. ટી. શાખા અને મેઈન્ટેનન્સ
  પોલીસ આવાસ નિગમ
  કાયદો અને વ્‍યવસ્‍થા
  જુનિયર સ્ટાફ ઓફિસર ( મહેકમ )
  હેડ કલાર્ક (વહીવટી શાખા)
  જુનિયર સ્ટાફ ઓફીસર (વહીવટ)
  હેડ કલાર્ક (મહેકમ શાખા)
  જુનિયર કલાર્ક (રેકર્ડ શાખા)
  રજીસ્ટ્રી શાખા
  સ્ટેટ ક્ન્ટ્રોલ રૂમ
  બટાલીયન કમાન્‍ડન્‍ટ,(વર્ગ- ૧)
  બટાલીયન કમાન્‍ડન્‍ટ, વર્ગ- ૧

આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 01-06-2020