હું શોધું છું

હોમ  |

   વહીવટી માળખું
  કમાન્ડન્ટ જનરલ હોમગાર્ડઝ
  નાયબ કમાન્ડન્ટ જનરલ હોમગાર્ડઝ
  ઇ.સિનીયર સ્ટાફ ઓફીસર (વહીવટ)
  ઇ. સીનીયર સ્ટાફ ઓફીસર (તાલીમ)
  ઈ. એકાઉન્ટ ઓફીસર
  હેડક્લાર્ક, હિસાબી શાખા
  હેડ કલાર્ક
  ઈ. જુનીયર સ્‍ટાફ ઓફીસર (બોર્ડરવીંગ)
  બોર્ડરવીંગ શાખા
  જુનિયર કલાર્ક
  હેડ કલાર્ક (સ્ટોર્સ શાખા)
  ઇ.જુનીયર સ્‍ટાફ ઓફિસર (તાલીમ)
  સબ ઇન્સ્પેકટર ઇન્સ્ટ્રકટર ( તાલીમ શાખા)
  હવાલદાર આર્મરર (સ્ટેટ કંટ્રોલ)
  સબ ઈન્સ્પેકટર ઈન્સ્ટ્રકટર (M.T.O.)
  આઇ. ટી. શાખા અને મેઈન્ટેનન્સ
  કાયદો અને વ્‍યવસ્‍થા
  જુનિયર સ્ટાફ ઓફિસર ( મહેકમ )
  હેડ કલાર્ક (વહીવટી શાખા)
  જુનિયર સ્ટાફ ઓફીસર (વહીવટ)
  હેડ કલાર્ક (મહેકમ શાખા)
  જુનિયર કલાર્ક (રેકર્ડ શાખા)
  જુનિયર કલાર્ક (રજીસ્ટ્રી શાખા)
  સ્ટેટ ક્ન્ટ્રોલ રૂમ
  બટાલીયન કમાન્‍ડન્‍ટ,(વર્ગ- ૧) (કરાર આધારીત)
  બટાલીયન કમાન્‍ડન્‍ટ, વર્ગ- ૧ (કરાર આધારીત)

આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 05-07-2022