હું શોધું છું

હોમ  |

સંપર્ક
Rating :  Star Star Star Star Star   

ડાયરેક્ટર જનરલ હોમગાર્ડઝ અને નાગરિક સંરક્ષણ

                        ટ્રાન્સફરી હોસ્ટેલ, પોલીસ હેડક્વાર્ટસ ની સામે,

                        શાહીબાગ, આદાવાદ – ૩૮૦૦૦૪.

                        ટેલિફોન નંબર

                        કન્ટ્રોલ રૂમ ૨૫૬૨૬૩૩૦ , ફેક્સ નં. ૨૫૬૨૭૪૫૫

                        એક્ષચેન્જ નંબર ૨૫૬૨૧૧૬૧, ૨૫૬૨૧૧૭૩, ૨૫૬૨૧૧૫૬, 

                                        ૨૫૬૨૧૧૯૦, ૨૫૬૨૧૧૬૯, ૨૫૬૨૧૧૭૨,

 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 21-08-2019