હું શોધું છું

હોમ  |

ખાતા નાં વડા નાં તાબા ની કચેરી ઓ
Rating :  Star Star Star Star Star   

ખાતાની વડાનાં તાબાની કચેરીઓ

              હોમગાર્ડઝ હેડકવાર્ટસ, ગુજરાત રાજય,અમદાવાદની કચેરીઓનાં જાહેર માહિતી અધિકાર,મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારી તથા એપેલેટ અધિકારીનાં હોદૃા, સરનામાં તથા ટેલીફોન નંબરની વિગત દર્શાવતુ પત્રક.

 

ક્રમ

અધિકારીનું નામ

નિમણુંકનાં હોદૃો

કચેરીનું નામ

ટેલીફોન નંબર

સીનીયર સ્ટાફ ઓફીસર-૧

એપેલેટ અધિકારી

 

 

 

 

 

કમાન્ડન્ટ  જનરલ હોમગાર્ડઝ હેડકવાર્ટસ , હોમગાર્ડઝ ભવન લાલ દરવાજા,  અમદાવાદ.

ઓ.-૦૭૯ -૨૫૫૦૬૦૨૩

સીનીયર સ્ટાફ ઓફીસર-૨

એપેલેટ અધિકારી

ઓ.-૦૭૯ -૨૫૫૦૬૦૨૩

જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર(બો.વીંગ)

જાહેર માહિતી અધિકારી

ઓ.-૦૭૯ -૨૫૫૦૬૦૨૩

જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર (વહીવટ)

જાહેર માહિતી અધિકારી

ઓ.-૦૭૯ -૨૫૫૦૬૦૨૩

જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર (મહેકમ)

જાહેર માહિતી અધિકારી

ઓ.-૦૭૯ -૨૫૫૦૬૦૨૩

જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર (તાલીમ)

જાહેર માહિતી અધિકારી

ઓ.-૦૭૯ -૨૫૫૦૬૦૨૩

હિસાબી અધિકારી

જાહેર માહિતી અધિકારી

ઓ.-૦૭૯ -૨૫૫૦૬૦૨૩

જીલ્લા કચેરીઓનાં જાહેર માહિતી અધિકારીની માહિતી દર્શાવતુ પત્રક

ક્રમ

જીલ્લા કમાન્ડન્ટનું નામ

હોદૃો

જીલ્લો

ટેલીફોન /મોબાઇલ નંબર

(૧)

(૨)

(૩)

(૪)

(૫)

શ્રી એ.એમ.પટેલ

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

અમદાવાદ શહેર(પૂર્વ)

ઓ.-૦૭૯-૨૫૫૦૯૫૦૦

શ્રી જે.એમ.શેખાવત

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

અમદાવાદ શહેર (પશ્રિમ)

ઓ.-૦૭૯-૨૫૫૦૯૫૦૦

શ્રી વી.સી.દવે

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

અમદાવાદ રૂરલ

ઓ.-૦૭૯-૨૫૫૦૬૦૪૭

શ્રી વી.આર.પ્રજાપતિ

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

ગાંધીનગર

ઓ.- ૨૩૨-૨૬૧૫૫

શ્રી આર.જે.શાહ

 

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

 

મહેસાણા

ઓ.-૦૨૭૬૨-૨૨૧૪૬૩

ક્રમ

જીલ્લા કમાન્ડન્ટનું નામ

હોદૃો

જીલ્લો

ટેલીફોન /મોબાઇલ નંબર

શ્રી ડી.વી.ઠાકોર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

પાટણ

ઓ.-૦૨૭૬૬-૨૫૫૧૪૩

શ્રી કે.એચ.પરમાર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

સાબરકાંઠા હિમંતનગર

ઓ.-૦૨૭૭૨- ૨૪૦૬૧૬

શ્રી આર.એમ.પંડયા

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

બનાસકાંઠા પાલનપુર

ઓ.-૦૨૭૪૨- ૨૫૭૦૫૮

શ્રી એમ.એ.મહેતા

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

ખેડા-નડીયાદ

ઓ.-૦૨૬૮- ૨૫૬૬૧૨૨

૧૦

શ્રી એસ.એસ.નીલ

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

આણંદ

ઓ.-૦૨૬૯૨-૨૬૦૯૫૬

૧૧

શ્રી વી.પી.જાદવ

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

પંચમહાલ-ગોધરા

ઓ.-૦૨૬૭૨- ૨૪૨૪૪૬

૧૨

શ્રી

 

ડી.વાય.એસ.પી. અને ઇ.જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

દાહોદ

ઓ.-૦૨૬૭૩-૨૪૪૩૮૫

૧૩

શ્રી આર.એફ.વાઘેલા

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

વડોદરા શહેર

ઓ.-૦૨૬૫-૨૪૩૩૪૦૦

૧૪

શ્રી જી.સી.જોષી

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

વડોદરા ગ્રામ્ય

ઓ.-૦૨૬૫-૨૪૩૩૪૦૦

૧૫

શ્રી હિતેશભાઇ આર.ગાંધી

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

ભરૂચ

ઓ.- ૦૨૬૪- ૨૨૬૦૧૫૦

૧૬

શ્રી એસ.કે.પટેલ           

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

સુરત શહેર

ઓ.-૦૨૬૧-૨૪૭૭૬૪૨

૧૭

ર્ડા. પી.બી.શિરોયા               

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

સુરત ગ્રામ્ય

ઓ.-૦૨૬૧-૨૪૭૭૬૪૨

૧૮

શ્રી એચ.એસ.રાવ

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

નર્મદા

ઓ.-૦૨૬૪૦-૨૨૪૧૪૬

૧૯

શ્રી એમ.વી.આચાર્ય

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

વલસાડ

ઓ.-૦૨૬૩૨- ૨૫૪૨૭૫

૨૦

શ્રી એમ.એન.પટેલ

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

નવસારી

ઓ.-૦૨૬૩૭- ૨૮૦૩૮૪

૨૧

શ્રી બી.બી.પટેલ

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

સુરેન્દ્રનગર

ઓ.-૦૨૭૫૨ -૨૮૪૧૯૮

૨૨

શ્રી

 

ડી.વાય.એસ.પી. અને ઇ.જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

રાજકોટ શહેર

ઓ.- ૦૨૮૧- ૨૪૭૯૩૨૮

૨૩

શ્રી

 

ડી.વાય.એસ.પી. અને ઇ.જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

રાજકોટ ગ્રામ્ય

ઓ.- ૦૨૮૧- ૨૪૭૯૩૨૮

૨૪

શ્રી એસ.જે.ભીંડી

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

જામનગર

ઓ.- ૦૨૮૮-૨૫૫૩૮૬૨

૨૫

શ્રી વાય.વી.ડોબરીયા

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

જુનાગઢ

ઓ.- ૦૨૫૮- ૨૬૫૦૧૦૨

૨૬

શ્રી એસ.આઇ.સિકોત્રા

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

પોરબંદર

ઓ.- ૦૨૮૬-૨૨૧૫૨૫૦

૨૭

શ્રી એસ.પી.સરવૈયા

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

ભાવનગર

ઓ.- ૦૨૭૮- ૨૪૨૧૦૨૫

૨૮

શ્રી એ.એમ.જોષી

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

અમરેલી

ઓ.- ૦૨૭૯૨– ૨૨૧૫૧૭

૨૯

 

ડી.વાય.એસ.પી. અને ઇ.જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

કચ્છ-ભુજ

ઓ.- ૦૨૮૩૨- ૨૫૦૧૬૧

૩૦

શ્રી વી.એમ.ગામીત

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

તાપી (વ્યારા)

ઓ.-૦૨૬૨૬- ૨૨૦૭૯૫

૩૧

શ્રી એસ.આર.ઠાકરે

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

ડાંગ-આહવા

ઓ.- ૦૨૬૩ – ૨૨૦૩૨૨

૩૨

શ્રી એ.પી.ઠાકર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

ગીર-સોમનાથ

ઓ.-૦૨૮૭૬- ૨૨૩૦૩૩

 

ક્રમ

જીલ્લા કમાન્ડન્ટનું નામ

હોદૃો

 જીલ્લો

ટેલીફોન /મોબાઇલ નંબર

 

૩૩

 

 

ડી.વાય.એસ.પી. અને ઇ.જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

મહીસાગર

-----

 

૩૪

શ્રી એસ.એચ.કંસારા

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

મોરબી

ઓ.- ૦૨૮૨૨-૨૪૧૪૮૮

 

૩૫

શ્રી વાય.એન.મહેતા

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

બોટાદ

ઓ.-૦૨૮૪૯-૨૫૩૪૩૩

 

૩૬

શ્રી એમ.જી.રાઠવા

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

છોટાઉદેપુર

ઓ.-૨૬૬૯-૨૩૩૬૮૬

 

૩૭

શ્રી ડી.ડી.પટેલ

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

અરવલ્લી

-----

 

 ૩૮

શ્રી જી.એચ.નકુમ

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

દેવ-ભુમિ દ્રારકા

ઓ.-૦૨૮૩૩-૨૯૬૯૪૦

 

             

તાલીમ સેન્ટર હોમગાર્ડઝ ગુજરાત રાજય બટાલીયન કમાન્ડન્ટ બોર્ડરવીંગ હોમગાર્ડઝ

ક્રમ

જીલ્લા જાહેર માહિતી અધિકારીનું નામ / હોદૃો

એપેલેટ અધિકારીનું નામ  અને હોદૃો

જીલ્લાનું નામ

ટેલીફોન નંબર

સ્ટાફ ઓફીસર

 કમાન્ડન્ટ

જરોદ જી.વડોદરા

ઓ.-૦૨૬૬૮  ૨૭૪૨૯૩

સેન્ટર કમાન્ડર

સીનીયર સ્ટાફ ઓફીસર-ર

માધવનગર અમ.રૂરલ

ઓ.- ૦૨૭૭૧- ૭૨૯૪૩૩૮

સેન્ટર કમાન્ડર

સીનીયર સ્ટાફ ઓફીસર-ર

સુંઢીયા મહેસાણા

ઓ.- ૦૨૭૬૧-૨૭૩૧૧૩

બોર્ડરવીંગ હોમગાર્ડઝ

ક્રમ

જીલ્લા જાહેર માહિતી અધિકારીનું નામ / હોદૃો

એપેલેટ અધિકારીનું નામ  અને હોદૃો

જીલ્લાનું નામ

ટેલીફોન નંબર

સ્ટાફ ઓફીસર

બટાલીયન કમાન્ડન્ટ

નં.૧ બટાલીયન પાલનપુર

ઓ.-૦૨૭૪૨- ૨૪૫૨૯૭

સ્ટાફ  ઓફીસર

બટાલીયન કમાન્ડન્ટ

નં.૨ બટાલીયન કચ્છ-ભુજ 

ઓ.- ૦૨૮૩૨- ૨૭૫૩૦૪૨

 

 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 30-08-2019