હું શોધું છું

હોમ  |

ખાતા નાં વડા નાં તાબા ની કચેરી ઓ
Rating :  Star Star Star Star Star   

ખાતાની વડાનાં તાબાની કચેરીઓ

હોમગાર્ડઝ હેડકવાર્ટસ, ગુજરાત રાજય,અમદાવાદના નિયંત્રણ હેઠળની કચેરીઓના અધિકારીનાં હોદૃા તથા ટેલીફોન નંબરની વિગત દર્શાવતુ પત્રક.

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરીઓનાં કમા‍ન્ડ‍ન્ટશ્રીઓની વિગત દર્શાવતુ પત્રક

ક્રમ

જીલ્લા કમાન્ડન્ટનું નામ

હોદૃો

જીલ્લો

ટેલીફોન & ફેકસ નંબર

()

()

()

()

()

શ્રી .એમ.પટેલ

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

અમદાવાદ શહેર (પૂર્વ)

ઓ.-૦૭૯-૨૫૫૦૯૫૦૦

ફેકસ નંબર-૦૭૯-૨૫૫૦૯૫૦૦

શ્રી જે.એમ.શેખાવત

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

અમદાવાદ શહેર (પશ્ચિમ)

ઓ.-૦૭૯-૨૫૫૦૯૫૦૦

ફેકસ નંબર-૦૭૯-૨૫૫૦૯૫૦૦

શ્રી વી.સી.દવે

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

અમદાવાદ રૂરલ

ઓ.-૦૭૯ -૨૫૫૦૬૦૪૭

ફેકસ નંબર-૦૭૯- ૨૫૫૦૬૦૪૭

શ્રી વી.આર.પ્રજાપતિ

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

ગાંધીનગર

ઓ- ૦૭૯ – ૨૩૨૨૬૧૫૫

ફેકસ નંબર- ૦૭૯ – ૨૩૨૨૬૧૫૫

શ્રી આર.જે.શાહ

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

મહેસાણા

ઓ.-૦૨૭૬૨-૨૨૧૪૬૩

ફેકસ નંબર- ૦૨૭૬૨-૨૨૧૪૬૩

શ્રી ડી.વી.ઠાકોર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

પાટણ

ઓ.-૦૨૭૬૬-૨૨૫૧૪૩

ફેક્સ નંબર-૦૨૭૬૬-૨૨૫૧૪૩

શ્રી કે.એચ.પરમાર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

સાબરકાંઠા હિમંતનગર

ઓ.-૦૨૭૭૨- ૨૪૦૬૧૬

ફેક્સ-૦૨૭૭૨- ૨૪૦૬૧૬

શ્રી આર.એમ.પંડયા

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

બનાસકાંઠા પાલનપુર

ઓ.-૦૨૭૪૨- ૨૫૭૦૫૮

ફેક્સ-૦૨૭૪૨- ૨૫૭૦૫૮

શ્રી એમ..મહેતા

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

નડીયાદ

ઓ.-૦૨૬૮- ૨૫૬૬૧૨૨

ફેક્સ- ૦૨૬૮- ૨૫૬૬૧૨૨

૧૦

શ્રી એસ.એસ.નીલ

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

આણંદ

ઓ.-૦૨૬૯૨-૨૬૦૯૫૬

ફેકસ-૦૨૬૯૨-૨૬૦૯૫૬

૧૧

શ્રી વી.પી.જાદવ

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

ગોધરા

ઓ.-૦૨૬૭૨- ૨૪૨૪૪૬

ફેકસ-૦૨૬૭૨- ૨૪૨૪૪૬

૧૨

શ્રી એસ.એસ.બારીયા

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

દાહોદ

ઓ.-૦૨૭૭૩-૨૪૪૩૮૫

ફેકસ-૦૨૭૭૩-૨૪૪૩૮૫

૧૩

શ્રી આર.એફ.વાઘેલા

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

વડોદરા શહેર

ઓ.-૦૨૬૫-૨૪૧૯૨૧૧

ફેકસ-૦૨૬૫-૨૪૧૯૨૧૧

૧૪

શ્રી જી.સી.જોષી

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

વડોદરા ગ્રામ્ય

ઓ.-૦૨૬૫-૨૪૩૩૪૦૦

ફેકસ-૦૨૬૫- ૨૪૩૩૪૦૦

૧૫

શ્રી એચ. આર.ગાંધી

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

ભરૂચ

ઓ.-૦૨૬૪૨- ૨૬૦૧૫૦

ફેકસ-૦૨૬૪૨- ૨૬૦૧૫૦

૧૬

ખાલી જગ્યા

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

સુરત શહેર

ઓ.-૦૨૬૧-૨૪૭૭૬૪૨

ફેકસ-૦૨૬૧-૨૪૭૭૬૪૨

૧૭

ર્ડા.પી.બી.શિરોયા

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

સુરત ગ્રામ્ય

ઓ.-૦૨૬૧-૨૪૭૭૬૪૨

ફેકસ-૦૨૬૧-૨૪૭૭૬૪૨

૧૮

શ્રી એચ.એસ.રાવ

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

નર્મદા

ઓ.-૦૨૬૪૦-૨૨૪૧૪૬

ફેકસ-૦૨૬૪૦-૨૨૪૧૪૬

૧૯

શ્રી એમ.વી.આચાર્ય

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

વલસાડ

ઓ.-૦૨૬૩૨- ૨૫૪૨૭૫

ફેકસ-૦૨૬૩૨- ૨૫૪૨૭૫

૨૦

શ્રી એમ.એન.પટેલ

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

નવસારી

ઓ.-૦૨૬૩૭- ૨૮૦૩૮૪

ફેક્સ-૦૨૬૩૭- ૨૮૦૩૮૪

૨૧

શ્રી બી.બી.પટેલ

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

સુરેન્દ્રનગર

ઓ.-૦૨૭૫૨ -૨૮૪૧૯૮

ફેકસ-૦૨૭૫૨ -૨૮૪૧૯૮

૨૨

શ્રી જી.એસ.બારીયા

મદદનીશ પોલીસ કમીશનરશ્રી(મુ.મથક)

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

રાજકોટ શહેર

ઓ.-૦૨૮૧- ૨૪૭૯૩૨૮

ફેકસ-૦૨૮૧- ૨૪૭૯૩૨૮

૨૩

શ્રી પી.એસ.ગૌસ્વામી

ડી.વાય.એસ.પી.(મુ.મથક)

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

રાજકોટ ગ્રામ્ય

ઓ.-૦૨૮૧- ૨૪૭૯૩૨૮

ફેકસ-૦૨૮૧- ૨૪૭૯૩૨૮

૨૪

શ્રી એસ.જે.ભીંડી

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

જામનગર

ઓ.-૦૨૮૮-૨૨૫૫૩૮૬૨

ફેકસ-૦૨૮૮-૨૨૫૫૩૮૬૨

૨૫

શ્રી વાય.વી.ડોબરીયા

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

જુનાગઢ

ઓ.-૦૨૮૫- ૨૬૫૦૧૦૨

ફેકસ-૦૨૮૫- ૨૬૫૦૧૦૨

૨૬

શ્રી એસ.આઇ.સિકોત્રા

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

પોરબંદર

ઓ.-૦૨૮૬-૨૨૧૫૨૫૦

ફેકસ-૦૨૮૬-૨૨૧૫૨૫૦

૨૭

શ્રી એસ.પી.સરવૈયા

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

ભાવનગર

ઓ.-૦૨૭૮- ૨૪૨૧૦૨૫

ફેકસ-૦૨૭૮- ૨૪૨૧૦૨૫

૨૮

શ્રી .એમ.જોષી

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

અમરેલી

ઓ.-૦૨૭૯૨- ૨૨૨૫૧૭

ફેકસ-૦૨૭૯૨- ૨૨૨૫૧૭

૨૯

શ્રી બી.એમ.દેસાઈ

ડીવાય.એસ.પી.

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

ભુજ-કચ્છ (પશ્ચિમ)

ઓ.-૦૨૮૩૨- ૨૫૦૧૬૧

ફેકસ-૦૨૮૩૨- ૨૫૦૧૬૧

૩૦

શ્રી વી.આર.પટેલ

ડીવાય.એસ.પી.

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

ગાંધીધામ-કચ્છ (પૂર્વ)

ઓ.-

ફેકસ-

૩૧

શ્રી વી.એમ.ગામીત

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

તાપી (વ્યારા)

ઓ.-૦૨૬૨૬- ૨૨૦૭૯૫

ફેકસ-૦૨૬૨૬- ૨૨૦૭૯૫

૩૨

શ્રી એસ.આર.ઠાકરે

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

ડાંગ-આહવા

ઓ.-૦૨૬૩-૨૨૦૩૨૨

ફેકસ-૦૨૬૩-૨૨૦૩૨૨

૩૩

શ્રી .પી.ઠાકર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

ગીર-સોમનાથ

ઓ-૦૨૮૭૬-૨૨૩૦૩૩

ફેકસ-૦૨૮૭૬-૨૨૩૦૩૩

૩૪

શ્રી બી..સોલંકી

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

મહીસાગર

ઓ-૦૨૬૭૪-૨૫૪૧૩૧

ફેકસ- ૦૨૬૭૪-૨૫૪૧૩૧

૩૫

શ્રી એસ.એચ.કંસારા

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

મોરબી

ઓ-૦૨૮૨૨-૨૪૧૪૮૮

ફેકસ-૦૨૮૨૨-૨૪૧૪૮૮

૩૬

શ્રી વાય.એન.મહેતા

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

બોટાદ

ઓ-૦૨૮૪૯-૨૫૩૪૩૩

ફેકસ-૦૨૮૪૯-૨૫૩૪૩૩

૩૭

શ્રી એમ.જી.રાઠવા

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

છોટાઉદેપુર

ઓ-૦૨૬૬૯-૨૩૩૬૮૬

ફેકસ-૦૨૬૬૯-૨૩૩૬૮૬

૩૮

શ્રી ડી.ડી.પટેલ

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

અરવલ્લી

ઓ-૦૨૭૭૪-૨૪૯૪૨૬

ફેકસ-૦૨૭૭૪-૨૪૯૪૨૬

૩૯

શ્રી જી.એચ.નકુમ

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

દેવભૂમિ દ્રારકા

ઓ-૦૨૮૩૩-૨૯૬૯૪૦

ફેકસ-૦૨૮૩૩-૨૯૬૯૪૦

હોમગાર્ડઝ તાલીમ કે‍ન્દ્ર ખાતેની કચેરીના અધિકારીની વિગત

ક્રમ

નામ

હોદ્દો

જીલ્લાનું નામ

ટેલીફોન નંબર

શ્રી ડી.પી.નાયક

ઈ. કમાન્ડન્ટ

જરોદ, જિ. વડોદરા

ઓ.-૦૨૬૬-૮૨૭૪૨૯૪

ફેકસ ૦૨૬૬-૮૨૭૪૨૯૪

શ્રી જે.ટી.ખુમાણ

ઈ. સે‍ન્ટર કમા‍ન્ડર

માધવનગર, તા. સાણંદ, જિ. અમદાવાદ

ઓ.-૦૨૭૧૭- ૨૯૭૮૫૫

ફેકસ-૦૨૭૧૭- ૨૯૭૮૫૫

શ્રી .એન.જાડેજા

ઈ. સે‍ન્ટર કમા‍ન્ડર

સુંઢીયા, જિ. મહેસાણા

ઓ.-૦૨૭૬૧- ૨૭૩૧૧૨

ફેકસ- ૦૨૭૬૧- ૨૭૩૧૧૨

બોર્ડરવીંગ બટાલિયન ખાતેની કચેરીના અધિકારીની વિગત

ક્રમ

નામ

હોદ્દો

જીલ્લાનું નામ

ટેલીફોન નંબર

શ્રી કે.આર.ઝાલા

બટાલીયન કમાન્ડન્ટ

નં.૧ બટાલીયન પાલનપુર

ઓ.-૦૨૭૪૨- ૨૪૫૨૯૭

ફેક્સ-૦૨૭૪૨-૨૬૨૭૬૧

શ્રી પી.પી.ગોહિલ

બટાલીયન કમાન્ડન્ટ

નં.૨ બટાલીયન કચ્છ-ભુજ

ઓ.- ૦૨૮૩૨- ૨૭૫૩૦૪૨

ફેક્સ-૦૨૮૩૨-૨૨૧૪૯૫

 

 

 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 09-06-2022