હું શોધું છું

હોમ  |

ક્ષેત્રિય એકમો
Rating :  Star Star Star Star Star   

ક્ષેત્રિય એકમો

ક્રમ

જીલ્લાઓનુ નામ 

જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી/બટાલિયન કચેરીઓના સરનામાં 

ટેલિફોન નંબર

રીમાર્કસ

અમદાવાદ શહેર

ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર હોમગાર્ડૅઝ ભવન લાલદરવાજા અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧

૨૫૫૦૯૫૦૦

 

અમદાવાદા રૂરલ

ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર હોમગાર્ડૅઝ ભવન લાલદરવાજા અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧

૨૫૫૦૬૦૪૭

 

ગાંધીનગર

બ્લોક નં-૬ જુના સચિવાલય સંકુલ ગાંધીનગર – ૩૮૦૦૫૫

૨૩૨૬૧૫૫

 

મહેસાણા

બ્લોક નં-૩ ત્રીજો માળ, બહુમાળી બિલ્ડીંગ, મહેસાણા ૩૮૪૦૦૧ 

૦૨૭૬૨-૨૨૧૪૬૩

 

પાટણ

જીલ્લા સેવા સદન બ્લોક નં-૨ બીજો માળ, પાટણ ૩૮૪૨૬૫

૦૨૭૬૬-૨૨૫૧૪૩

 

બનાસકાંઠા

જોરાવર પેલેસ પાલનપુર – ૩૮૫૦૦૧

૦૨૭૪૨-૨૮૭૦૫૮

 

ખેડા-નડીયાદ

સરદાર ભવન બી-બ્લોક બીજો માળ નડીયાદ – ૩૮૭૦૦૧

૦૨૬૮-૨૫૬૬૧૨૨

 

આણંદ

જુની સેવા સદન, ચોથો માળ, રૂમ નં-૪૦૬,૪૦૭ અને ૪૧૧ પોલીસ

અધિક્ષકશ્રીની કચેરી સામે, બોરસદ ચોકડી, આણંદ

૦૨૬૯૨-૨૬૦૯૫૬

 

૧૦

પંચમહાલ

જીલ્લા સેવા સદન, ચોથો માળ, રૂમ નં-૬૨ બીજો માળ, ગોધરા ૩૮૯૦૦૧

૦૨૬૭૨-૨૪૨૪૪૬

 

૧૧

દાહોદ

૧૭ આમ્રપાલી સોસાયટી, ગોવિંદનગર , દાહોદ

૦૨૬૭૩-૨૪૪૩૮૫

 

૧૨

વડોદરા

ઇ-૮ કુબેરભવન કોઠી કચેરી, વડોદરા – ૩૯૦૦૦૧

૦૨૬૫-૨૪૩૩૪૦૦

 

૧૩

ભરૂચ

કલેકટર કચેરી કંપાઉન્ડ કણબીવગા ભરૂચ-૩૯૨૦૦૧

૦૨૬૪-૨૨૬૦૧૫૦

 

૧૪

સુરત

જીલ્લા સેવા સદન બી-બ્લોક ચોથો માળ અઠવા લાઇન્સ સુરત- ૩૯૫૦૦૩

૦૨૬૧-૨૪૬૫૬૪

 

૧૫

નર્મદા

જીલ્લા સેવા સદન, બીજો માળ, રૂમ નં-૨૨૨,  રાજપીપળા, નર્મદા-૩૮૨૦૧૫

૦૨૬૪૦-૨૨૪૧૪૬

 

૧૬

વલસાડ

વલસાડ સીટી પોલીસ સ્ટેશનની બાજુમાં વલસાડ ૩૯૬૦૦૧ 

૦૨૬૩૨-૨૫૪૨૭૫

 

૧૭

નવસારી

જીલ્લા સેવા સદન, બહુમાળી મકાન, સી-બ્લોક ત્રીજો માળે જુના થાણા નવસારી

૦૨૬૭૩-૨૮૦૩૮૪

 

૧૮

સુરેન્દ્રનગર

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ પાછળ સુરેન્દ્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

૦૨૭૫૨-૨૮૪૧૯૮

 

૧૯

રાજકોટ

સેવા સદન-૨ ની સામે રેસકોર્ષ પાસે રાજકોટ- ૩૬૦૦૦૧

૦૨૮૧-૨૪૭૯૩૨૮

 

૨૦

જુનાગઢ

જુના બસ સ્ટેશન સામે, એમ.જી.રોડ જુનાગઢ – ૩૬૨૦૦૧

૦૨૫૮-૨૬૫૦૧૦૨

 

૨૧

જામનગર 

ક્રિકેટ ગાઉન્ડ સામે, લાલ બંગલા પાસે જામનગર – ૩૬૧૦૦૧

૦૨૮૮-૨૫૫૩૮૬૨

 

૨૨

પોરબંદર

આર્ય સમાજ રોડ, રાણીબાગ સામે, પોરબંદર – ૩૬૦૫૭૫

૦૨૮૬-૨૨૧૫૫૨૦

 

૨૩

ભાવનગર

પાનવાડી મેડીકલ કોલેજની સામે, ભાવનગર – ૩૬૪૦૦૧

૦૨૭૮-૨૪૨૩૦૧૧

 

૨૪

અમરેલી

બહુમાળી ભવન સી-બ્લોક ત્રીજો માળ રૂમ નં-૩૦૧ રાજમહેલ કંપાઉન્ડ અમરેલી

૩૬૫૬૦૧.

૦૨૭૯૨-૨૨૨૫૧૭

 

૨૫

કચ્છ-ભુજ

જુની તિજોરી કચેરી, મહાદેવ ગેટ પાસે ભુજ – ૩૭૦૦૦૦૧

૦૨૮૩૨-૨૫૦૧૬૧

 

૨૬

તાપી વ્યારા

જીલ્લા સેવા સદન બ્લોક નં-૧૫ પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરીમાં ઓફીસ નં-૨૭

વ્યારા. જી.તાપી

૦૨૬૨૬-૨૨૦૩૯૫

 

૨૭

ડાંગ-આહવા

સરદાર કોલોની રૂમ નં-૧૯ , આહવા ડાંગ

૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૪૮

 

૨૮

દેવભૂમિ દ્વારકા

ભરત નગર, ધરમપુર તા.ખંભાળીયા, જી.દેવભુમિ દ્વારકા

 

 

૨૯

છોટા ઉદેપુર

જીલ્લા સેવા સદન બીજા માળે છોટા ઉદેપુર  

૦૨૬૬૯-૨૩૩૬૮૬

 

૩૦

મોરબી

બ્લોક નં-૯-એ રચના સોસાયટી શોભેસશ્વર રોડ મોરબી. 

૦૨૮૨૨-૨૪૧૪૮૮

 

૩૧

મહીસાગર

ગીરીરાજ એપાર્ટમેન્ટ ૧૦૪-૧૦૫ મોડાસા રોડ, લુણાવાડા જી.મહીસાગર 

 

 

૩૨

અરવલ્લી

મકાન નં-૪ , ગોકુલધામ, તિરૂપતી બંગ્લોઝ, ડુઘરવાડા રોડ, મોડાસા

 

 

૩૩

બોટાદ

પ્લોટ નં-૫૪ શાંતીવન સોસાયટી, પાળીયાદ રોડ.  ૩૬૪૭૧૦

 

 

૩૪

ગીર સોમનાથ

૮૦ ફૂટ રોડ, એસ.બી.આઇ. બેંકની પાછળ, તુલસી ડાઇનિંગ હોલની પાછળ

વેરાવળ – ૩૬૨૨૬૫.

૦૨૮૭૬-૨૨૩૦૩૩

 

૩૫

બટાલિયન નં-૧

બોર્ડરવીંગ પાલનપુર

દિલખુશાલ બાગ, કમાલપુરા, પાલનપુર જી.બનાસકાંઠા

૦૨૭૪૨- ૨૪૫૨૯૭

 

૩૬

બટાલિયન નં-૨

બોર્ડરવીંગ ભૂજ 

જુની ટંકશાળા, મહાદેવ નાકા પાસે, ૪૦૧ બહુમાળી ભવન જી.કચ્છ 

૦૨૮૩૨-૨૨૨૩૦૩

 

તાલીમ કેન્દ્રોના નામ સરનામાં

૩૮

સેન્ટ્રલ ટ્રેનિંગ ઇન્સટીટયુટ

મુ.જરોદ પો.કોટંબી તા.વાઘોડીયા જી.વડોદરા

૦૨૬૮-૨૭૪૨૯૪

 

૩૯

હોમગાર્ડઝ  તાલીમ કેન્દ્ર

મુ.માધવનગર, તા. સાણંદ જી.અમદાવાદ.

૦૨૭૧૭-૨૯૪૩૩૮

 

૪૦

ઉત્તર ગુજરાત પ્રાદેશિક તાલીમ કેન્દ્ર

મુ.સૂંઢિયા તા.વડનગર જી.મહેસાણા

 

 

 

 

 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 11-05-2018