હું શોધું છું

હોમ  |

અંદાજપત્ર
Rating :  Star Star Star Star Star   

અંદાજપત્ર

સને ૨૦૨૧-૨૦૨૨ અંદાજપત્ર જોગવાઇ

ક્રમ

હિસાબી સદર

અંદાજપત્રીય જોગવાઇ

(લાખમાં)

મંજુર થયેલરકમ

(લાખમાં)

૨૦૭૦-૧૦૭ હોમગાર્ડઝ (૧)

૩૨૦૯૮.૦૨

૨૭૭૩૬.૯૦

૨૦૭૦-૧૦૭ હોમગાર્ડઝ (૨) બોર્ડરવીંગ

૬૯૪૩.૪૫

૬૮૨૪.૮૦

૨૦૭૦-૧૦૭ હોમગાર્ડઝ (૩) હોમગાર્ડઝ વેલ્ફેર એન્ડ બેનોવેલન્ટ ફંડ

૫.૦૦

૧.૦૦

 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 25-06-2021