હું શોધું છું

હોમ  |

અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

-     હોમગાર્ડઝ કચેરી અસ્તિત્વમાં આવી ત્યારથી કમાન્ડન્ટ જનરલ,  હોમગાર્ડઝ અને નિયામક, નાગરીક સંરક્ષણ, ગુજરાત રાજય અમદાવાદની જગ્યા પર નીચે મુજબના અધિકારીઓએ ફરજ બજાવેલ છે.

ક્રમ

નામ

સમયગાળો

શ્રી ઉદયન ચિનુભાઇ બેરોનેટ(માનદ)

તા.૧/૫/૬૦ થી તા.૧૬/૯/૮૭

શ્રી શીવલાલ(આઇ.પી.એસ.)

તા.૧૭/૯/૮૭ થી તા.૪/૧/૯૦

શ્રી બી.કે.ઝા(આઇ.પી.એસ.)

તા.૯/૧/૯૦ થી તા.૩૧/૩/૯૦

શ્રી એ.કે.ટંડન(આઇ.પી.એસ.)

તા.૬/૪/૯૦ થી તા.૫/૭/૯૧

શ્રી એસ.એન.સિંહા(આઇ.પી.એસ.)

તા.૩/૯/૯૧ થી તા.૧૧/૯/૯૨

શ્રી જે.એસ.બિન્દ્રા(આઇ.પી.એસ.)

તા.૭/૧૦/૯૦ થી તા.૧૩/૧૨/૯૩

શ્રી સી.પી.સિંગ(આઇ.પી.એસ.)

તા.૧૪/૧૨/૯૩ થી તા.૩૦/૧૧/૯૫

શ્રી પી.કે.બંસલ(આઇ.પી.એસ.)

તા.૧/૧૨/૯૫ થી તા.૩/૬/૯૬

શ્રી વિજયસિંહ ગુમાન(આઇ.પી.એસ.)

તા.૪/૬/૯૬ થી તા.૭/૬/૯૭

૧૦

શ્રી કે.એસ.ચતુર્વેદી(આઇ.પી.એસ.)

તા.૭/૬/૯૭ થી તા.૨૧/૪/૯૮

૧૧

શ્રી આર.ડી.તામ્હણે(આઇ.પી.એસ.)

તા.૧૮/૫/૯૮ થી તા.૩૦/૯/૨૦૦૦

૧૨

શ્રી કે.એસ.ચતુર્વેદી(આઇ.પી.એસ.)

તા.૨૧/૧૦/૨૦૦૦ થી તા.૧૦/૪/૨૦૦૨

૧૩

શ્રી આર.એન.ભટૃાચાર્ય(આઇ.પી.એસ.)

તા.૧૧/૪/૨૦૦૨ થી તા.૨૨/૫/૨૦૦૨

૧૪

શ્રી એ.કે.ભાર્ગવ(આઇ.પી.એસ.)

તા.૨૩/૫/૨૦૦૨ થી તા.૯/૧૧/૨૦૦૩

૧૫

શ્રી એમ.કે.ટંડન(આઇ.પી.એસ.)

તા.૧૦/૧૧/૨૦૦૩ થી તા.૨૩/૦૨/૨૦૦૫

૧૬

શ્રી એ.સી.ભાર્ગવ(આઇ.પી.એસ.)

તા.૨૪/૦૨/૨૦૦૫ થી તા.૩૧/૧૦/૨૦૦૫

૧૭

શ્રી પી.સી.પાંડે(આઇ.પી.એસ.)

તા.૧/૧૧/૨૦૦૫ થી તા.૨૬/૧/૨૦૦૬

૧૮

શ્રી જી.સી.રાયગર(આઇ.પી.એસ.)

તા.૨૭/૦૧/૨૦૦૬ થી તા.૩૦/૬/૨૦૦૭

૧૯

શ્રી દિપક સ્વરૂપ(આઇ.પી.એસ.)

તા.૧/૭/૨૦૦૭ થી તા.૨૫/૭/૨૦૦૮

૨૦

શ્રી રાજન પ્રિયદર્શી(આઇ.પી.એસ.)

તા.૨૫/૭/૨૦૦૮ થી તા.૨૬/૨/૨૦૦૯

૨૧

શ્રી આર.એમ.એસ.બ્રાર(આઇ.પી.એસ.)

તા.૨૬/૨/૨૦૦૯ થી તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૦

૨૨

શ્રી એસ.કે.સિન્હા(આઇ.પી.એસ.)

તા.૧/૧૨/૨૦૧૦ થી તા.૧૯/૬/૨૦૧૧

૨૩

શ્રી પ્રમોદકુમાર(આઇ.પી.એસ.)

તા.૨૦/૬/૨૦૧૧ થી તા.૨૩/૯/૨૦૧૨

૨૪

શ્રી દિપક સ્વરૂપ(આઇ.પી.એસ.)

તા.૨૪/૯/૨૦૧૨ થી તા.૩૧/૩/૨૦૧૩(ચાર્જમાં)

૨૫

શ્રી પ્રમોદકુમાર(આઇ.પી.એસ.)

તા.૧/૪/૨૦૧૩થી તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૩

૨૬

શ્રી એચ.પી.સીંધ(આઇ.પી.એસ.)

તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૩ થી તા.૩૧/૩/૨૦૧૭

૨૭

શ્રીમતી ગીથા જોહરી(આઇ.પી.એસ.)

તા.૧/૪/૨૦૧૭ થી તા.૨/૧૦/૨૦૧૭(ચાર્જમાં)

૨૮

શ્રી પ્રમોદકુમાર(આઇ.પી.એસ.)

તા.૩/૧૦/૨૦૧૭ થી તા.૨૮/૨/૨૦૧૮(ચાર્જમાં)

૨૯

શ્રી ટી.એસ.બિષ્ટ(આઇ.પી.એસ.)

તા.૬/૩/૨૦૧૮થી તા.૧૬/૭/૨૦૧૮(ચાર્જમાં)

૩૦

શ્રી પી.બી.ગોંદિયા(આઇ.પી.એસ.)

તા.૧૭/૭/૨૦૧૭ થી તા.૬/૩/૨૦૧૯

૩૧

શ્રી ટી.એસ.બિષ્ટ(આઇ.પી.એસ.)

તા.૦૭/૦૩/૨૦૧૯ થી તા.૦૩/૦૮/૨૦૨૦

૩૧

ડૉ. નીરજા ગોટરૂ રાવ(આઈ.પી.એસ.)

તા.૦૪/૦૮/૨૦૨૦ થી હાલ ચાલુ

Page 1 [2] [3] [4]
 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 10-08-2020