હું શોધું છું

હોમ  |

ભરતી થવા પુરુષ તથા મહીલા સભ્યની શારિરીક લાયકાત
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

હોમગર્ડઝમા ભરતી થવા માટેની પુરુષ તથા મહીલા સભ્યની શારિરીક લાયકાત

પુરુષ હોમગાર્ડઝ

  • ઉમેદવારની ઉંમર: ૧૮ થી ૫૦ વર્ષ હોવી જોઈએ.
  • ઉમેદવારની ઉંચાઇ: ૧૬૨ સેન્ટી મીટર હોવી જોઇએ.
  • છાતી : સામાન્ય ૭૯ સેન્ટી મીટર હોવી જોઈએ, ૦૫ સેન્ટી મીટર છાતી ફુલાવી    શકતા હોવા જોઇએ
  • વજન: ૪૦ કિલો.

મહીલા હોમગાર્ડઝ

  • ઉમેદવારની ઉંમર: ૧૮ થી ૫૦ વર્ષ હોવી જોઈએ
  • ઉંચાઇ : ૧૫૦ સેન્ટી મીટર
  • વજન : ૪૦ કિલો
  • છાતી :  ઓછામા ઓછી 1/1 ઇંચ ફુલાવેલી હોવી જોઇએ.
 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 24-07-2020