હું શોધું છું

હોમ  |

સિધ્ધીઓ
Rating :  Star Star Star Star Star   

સિધ્ધીઓ

 

પ્રજાસત્તાક દિને-૨૦૨૧ના રોજ માનનીય રાજયપાલશ્રીના જાહેર થયેલ ચંન્દ્રકોના અધિકારી / સભ્યોના નામોની યાદી

હોમગાર્ડઝ

અ.ન.

સભ્યનુ નામ

જીલ્લાનુ નામ

સભ્ય

-

-

-

-

ગ્રામ રક્ષકદળ

-

-

-

-

 

પ્રજાસત્તાક દિને-૨૦૨૧ના રોજ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના જાહેર થયેલ ચંદ્રકોના અધિકારી / સભ્યોના નામોની યાદી

અ.ન.

સભ્યનુ નામ

જીલ્લાનુ નામ

સભ્ય

શ્રીગણપતસિંહ બચુભા જાડેજા

જામનગર

કંપનીક્વાર્ટર માસ્ટર સાર્જન્ટ

શ્રીધુળજીભાઇ જીવાભાઇ પારઘી

અરવલ્લી

પ્લાટુનસાર્જન્ટ

શ્રીબીશુભાઇ ભાયાભાઇ વાંક

રાજકોટ શહેર

હોમગાર્ડઝ

શ્રીમહેન્દ્રકુમાર સોમાભાઇ પરમાર

ગાંધીનગર

સેકશનલીડર

શ્રીમણિલાલ રેવાભાઇ રાઠોડ

અમદાવાદ શહેર (પૂર્વ)

ડિવિઝનસાર્જંન્ટ મેજર

શ્રીમનોજકુમાર ઉમેદભાઇ પટેલ

નર્મદા

સ્ટાફઓફિસર એજયુટન્ટ

શ્રીહિતેશ નારણભાઇજેઠવા

જામનગર

પ્લાટુનકમાન્ડર

શ્રી નરેશકુમાર પુંજાભાઇસોંલકી

અમદાવાદ શહેર(પશ્રિમ)

પ્લાટુનકમાન્ડર

શ્રીદેવેન્દ્રસિંહ ધનશ્યામસિંહ ગોહિલ

ભાવનગર

પ્લાટુનકમાન્ડર

૧૦

શ્રીજાલમસિંહ ધુળસિંહ સોલંકી

ગાંધીનગર

પ્લાટુનસાર્જન્ટ

૧૧

શ્રીદુર્લભભાઇ અમરશીભાઇ પરમાર

જુનાગઢ

પ્લાટુનસાર્જન્ટ મેજર

૧૨

શ્રીમનોજકુમાર કચરાભાઇ પરમાર

ગાંધીનગર

કંપનીકમાન્ડર

૧૩

શ્રીચેતનકુમાર કનૈયાલાલ રાવલ

સાબરકાંઠા

કંપનીકમાન્ડર

૧૪

શ્રીપ્રદિપકુમાર મગનલાલ પિલુકીયા

અમરેલી

પ્લાટુનકમાન્ડર

૧૫

શ્રીકમલેશ ચંદુભાઇ ગઢીયા

જામનગર

સીનીયરપ્લાટુન કમાન્ડર

૧૬

શ્રીહિતેન્દ્રગીરી જેરામગીરી ગૌસ્વામી

જામનગર

પ્લાટુનકમાન્ડર

૧૭

સુ.શ્રીનયનાબેનનંદલાલ ચાવડા

રાજકોટ શહેર

હોમગાર્ડઝ (મહીલા)

૧૮

શ્રીમનોજકુમાર ધનજીભાઇધારવા

ગાંધીનગર

કંપનીકવાટર માસ્ટર

૧૯

શ્રીનાગરભાઇ દાનજીભાઇ રાઠોડ

સુરેન્દ્રનગર

પ્લાટુનકમાન્ડર

૨૦

શ્રીરશમીનકુમારપ્રમોદરાય રાવલ

અમદાવાદ રૂરલ

કંપનીકવાટર માસ્ટર

૨૧

શ્રીમતીરમીલાબેન મનુભાઇ ચૈાહાણ

ગાંધીનગર

પ્લાટુનસાર્જન્ટ (મહીલા)

૨૨

શ્રીસુરેશ પ્રભાકરદુબે

નવસારી

કંપનીકમાન્ડર

૨૩

શ્રીડાહ્યાભાઇ લવજીભાઇ પરમાર

ખેડા નડિયાદ

સીનીયરપ્લાટુન કમાન્ડર

૨૪

શ્રીનટવરસિંહ ભીમસિંહ ચાવડા

પંચમહાલ ગોધરા

પ્લાટુનકમાન્ડર

૨૫

શ્રીલાલજીભાઇ ચતુરભાઇ કોરડીયા

ભાવનગર

કંપનીકમાન્ડર

૨૬

શ્રીવિપુલ વંસતલાલ રાણા

નવસારી

સીનીયરપ્લાટુન કમાન્ડર

૨૭

શ્રીયોગેશભાઇ પ્રાણલાલ જોષી

દેવભુમિ-દ્રારકા

સીનીયરપ્લાટુન કમાન્ડર

૨૮

શ્રીસતિષકુમારમંગળાજી કટારા

સાબરકાંઠા

સીનીયરપ્લાટુન કમાન્ડર

૨૯

શ્રીમુકેશભાઇ બાબુભાઇ ધોડી

વલસાડ

પ્લાટુનકમાન્ડર

૩૦

શ્રી.અશ્વિનકુમારવસનજી પુરોહિત

રાજકોટ શહેર

સબ ઇન્સ્પેકટર ઇન્સ્ટ્રકટર

 

બોર્ડરવીંગ હોમગાર્ડઝ

અ.ન.

સભ્યનુ નામ

જીલ્લાનુ નામ

સભ્ય

શ્રી દિલીપસિંહઝુઝારસિંહ જાડેજા

નં.૧બટાલિયન બોર્ડરવિંગ, હો.ગા.,પાલનપુર(બ.કાં)

નાયક

શ્રીવેલાજી ભુરાજી ઠાકોર

નં.૧ બટાલિયન બોર્ડરવિંગ, હો.ગા.પાલનપુર (બ.કાં)

નાયક

શ્રીમહેશ્વરસિંહ હરિસિંહ સોલંકી

નં.૧ બટાલિયન બોર્ડરવિંગ, હો.ગા.પાલનપુર (બ.કાં)

લાન્સનાયક

શ્રીપશાભાઇ ધનાભાઇ ઝાલા

નં. ૨, બટાલિયન બોર્ડરવિંગ હો.ગા, ભુજ (કચ્‍છ)

હવાલદારક્લાર્ક

શ્રીનારણસિંહ જી. સોઢા

નં. ૨, બટાલિયન બોર્ડરવિંગ હો.ગા, ભુજ (કચ્‍છ)

નાયક

 

નાગરીક સંરક્ષણ તંત્ર

અ.ન.

સભ્યનુ નામ

જીલ્લાનુ નામ

સભ્ય

શ્રી હર્ષદભાઇ વિરાભાઇ પટેલ

જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ અને નિયંત્રકશ્રી,નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી, સુરત શહેર

ડીવીઝનલ વોર્ડન

શ્રી જય વિજયકુમાર ઠક્કર

જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ અને નિયંત્રકશ્રી,નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી , સુરત શહેર

પોસ્ટ વોર્ડન

 

 

ગ્રામરક્ષકદળ

અ.ન.

સભ્યનુ નામ

જીલ્લાનુ નામ

સભ્ય

શ્રી હરસુખભાઈ અમૃતલાલ લોઢિયા

જુનાગઢ

તાલુકા માનદ અધિકારી

શ્રીઈસ્માઈલભાઈ કાસમભાઈ સુતાર

જુનાગઢ

તાલુકા માનદ અધિકારી

શ્રી મહેંદ્રભાઈ કાનજીભાઈ સિયોદિયા

સુરત ગ્રામ્ય

જીલ્લા માનદ અધિકારી

શ્રી રાજેશભાઈ માણેકભાઈ વાઘ

નવસારી

જીઆરડી સભ્ય

શ્રી કલ્પેશભાઈ શંકરભાઈ નિનામા

અરવલ્લી

માનદ અધિકારી

 

પ્રજાસત્તાક દિને-૨૦૨૧ના રોજ મહામહિમ રાષ્ટ્રપતિશ્રીના જાહેર થયેલ ચંદ્રકોના અધિકારી / સભ્યોના નામોની યાદી

અ.ન.

સભ્યનુ નામ

જીલ્લાનુ નામ

હોદ્દો/રે‍ન્ક

શ્રી રાજેશકુમાર કેશવલાલ ભોઇ

કમાન્ડન્ટશ્રી સેન્ટ્રલ ટ્રેનિંગ ઇન્સટીટ્યુટ જરોદા જી.વડોદરા

સીનીયર ઇન્સટ્રકટર

શ્રી કાંતિભાઇ અંબાલાલ પટેલ

વડી કચેરી, અમદાવાદ

જુનિયર સ્ટાફ ઓફીસર

શ્રી લલિતચંદ્ર હરિશંકર વ્યાસ

બનાંસકાંઠા

સબ ઇન્સપેકટર ઇન્સટ્રકટર (નિવૃત)

શ્રી તેજાભાઇ રામજીભાઇ સોલંકી

બનાંસકાંઠા

હવાલદાર

શ્રી કરણસિંહ શિવસિંહ કુંપાવત

બોર્ડરવીંગ નં-૧ પાલનપુર

સેકન્ડ ઇન કમાન્ડ (નિવૃત)

શ્રી અશોકસિંહ લક્ષમણસિંહ જાડેજા

બોર્ડરવીંગ નં-૧ પાલનપુર

સુબેદાર કંપની કમાન્ડર

શ્રી અરવિંદભાઇ ગણપતભાઇ બેંકર

બોર્ડરવીંગ નં-૨ ભુજ

નાયબ સુબેદાર પ્લાટુન કમાન્ડર

 

 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 25-06-2021