હું શોધું છું

હોમ  |

સંગઠનની વિગતો, કાર્યો અને ફરજો
Rating :  Star Star Star Star Star   

ક્રમ

નામ

સમયગાળો

શ્રી ઉદયન ચિનુભાઇ બેરોનેટ(માનદ)

તા.૧/૫/૬૦ થી તા.૧૬/૯/૮૭

શ્રી શીવલાલ(આઇ.પી.એસ.)

તા.૧૭/૯/૮૭ થી તા.૪/૧/૯૦

શ્રી બી.કે.ઝા(આઇ.પી.એસ.)

તા.૯/૧/૯૦ થી તા.૩૧/૩/૯૦

શ્રી એ.કે.ટંડન(આઇ.પી.એસ.)

તા.૬/૪/૯૦ થી તા.૫/૭/૯૧

શ્રી એસ.એન.સિંહા(આઇ.પી.એસ.)

તા.૩/૯/૯૧ થી તા.૧૧/૯/૯૨

શ્રી જે.એસ.બિન્દ્રા(આઇ.પી.એસ.)

તા.૭/૧૦/૯૦ થી તા.૧૩/૧૨/૯૩

શ્રી સી.પી.સિંગ(આઇ.પી.એસ.)

તા.૧૪/૧૨/૯૩ થી તા.૩૦/૧૧/૯૫

શ્રી પી.કે.બંસલ(આઇ.પી.એસ.)

તા.૧/૧૨/૯૫ થી તા.૩/૬/૯૬

શ્રી વિજયસિંહ ગુમાન(આઇ.પી.એસ.)

તા.૪/૬/૯૬ થી તા.૭/૬/૯૭

૧૦

શ્રી કે.એસ.ચતુર્વેદી(આઇ.પી.એસ.)

તા.૭/૬/૯૭ થી તા.૨૧/૪/૯૮

૧૧

શ્રી આર.ડી.તામ્હણે(આઇ.પી.એસ.)

તા.૧૮/૫/૯૮ થી તા.૩૦/૯/૨૦૦૦

૧૨

શ્રી કે.એસ.ચતુર્વેદી(આઇ.પી.એસ.)

તા.૨૧/૧૦/૨૦૦૦ થી તા.૧૦/૪/૨૦૦૨

૧૩

શ્રી આર.એન.ભટૃાચાર્ય(આઇ.પી.એસ.)

તા.૧૧/૪/૨૦૦૨ થી તા.૨૨/૫/૨૦૦૨

૧૪

શ્રી એ.કે.ભાર્ગવ(આઇ.પી.એસ.)

તા.૨૩/૫/૨૦૦૨ થી તા.૯/૧૧/૨૦૦૩

૧૫

શ્રી એમ.કે.ટંડન(આઇ.પી.એસ.)

તા.૧૦/૧૧/૨૦૦૩ થી તા.૨૩/૦૨/૨૦૦૫

૧૬

શ્રી એ.સી.ભાર્ગવ(આઇ.પી.એસ.)

તા.૨૪/૦૨/૨૦૦૫ થી તા.૩૧/૧૦/૨૦૦૫

૧૭

શ્રી પી.સી.પાંડે(આઇ.પી.એસ.)

તા.૧/૧૧/૨૦૦૫ થી તા.૨૬/૧/૨૦૦૬

૧૮

શ્રી જી.સી.રાયગર(આઇ.પી.એસ.)

તા.૨૭/૦૧/૨૦૦૬ થી તા.૩૦/૬/૨૦૦૭

૧૯

શ્રી દિપક સ્વરૂપ(આઇ.પી.એસ.)

તા.૧/૭/૨૦૦૭ થી તા.૨૫/૭/૨૦૦૮

૨૦

શ્રી રાજન પ્રિયદર્શી(આઇ.પી.એસ.)

તા.૨૫/૭/૨૦૦૮ થી તા.૨૬/૨/૨૦૦૯

૨૧

શ્રી આર.એમ.એસ.બ્રાર(આઇ.પી.એસ.)

તા.૨૬/૨/૨૦૦૯ થી તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૦

૨૨

શ્રી એસ.કે.સિન્હા(આઇ.પી.એસ.)

તા.૧/૧૨/૨૦૧૦ થી તા.૧૯/૬/૨૦૧૧

૨૩

શ્રી પ્રમોદકુમાર(આઇ.પી.એસ.)

તા.૨૦/૬/૨૦૧૧ થી તા.૨૩/૯/૨૦૧૨

૨૪

શ્રી દિપક સ્વરૂપ(આઇ.પી.એસ.)

તા.૨૪/૯/૨૦૧૨ થી તા.૩૧/૩/૨૦૧૩(ચાર્જમાં)

૨૫

શ્રી પ્રમોદકુમાર(આઇ.પી.એસ.)

તા.૧/૪/૨૦૧૩થી તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૩

૨૬

શ્રી એચ.પી.સીંધ(આઇ.પી.એસ.)

તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૩ થી તા.૩૧/૩/૨૦૧૭

૨૭

શ્રીમતી ગીથા જોહરી(આઇ.પી.એસ.)

તા.૧/૪/૨૦૧૭ થી તા.૨/૧૦/૨૦૧૭(ચાર્જમાં)

૨૮

શ્રી પ્રમોદકુમાર(આઇ.પી.એસ.)

તા.૩/૧૦/૨૦૧૭ થી તા.૨૮/૨/૨૦૧૮(ચાર્જમાં)

૨૯

શ્રી ટી.એસ.બિષ્ટ(આઇ.પી.એસ.)

તા.૬/૩/૨૦૧૮થી તા.૧૬/૭/૨૦૧૮(ચાર્જમાં)

૩૦

શ્રી પી.બી.ગોંદિયા(આઇ.પી.એસ.)

તા.૧૭/૭/૨૦૧૭ થી તા.૬/૩/૨૦૧૯

૩૧

શ્રી ટી.એસ.બિષ્ટ(આઇ.પી.એસ.)

તા.૭/૩/૨૦૧૯ થી  તા.૦૩/૦૮/૨૦૨૦

૩૨

ડૅા.નીરજા ગોટરુ(આઇ.પી.એસ.)

તા.૦૪/૦૮/૨૦૨૦ થી  હાલ

Page 1 [2]
 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 25-06-2021