હું શોધું છું

હોમ  |

સરહદીપાંખ શાખા
Rating :  Star Star Star Star Star   

બોર્ડરવીંગ શાખા

હોદ્દો -સીનીયર કલાર્ક-


 નીચે મુજબનાં વિષયો સંબધે કામગીરી કરવામાં આવે છે.
 

ક્રમ.

વિષય.

કયા નિયમનાં આધારે કામગીરી કરો છો ?

રજુઆતનાં તબક્કા

નિર્ણય લેવાની સત્તા કયા અધિકારીને છે.

સરહદી પાંખ હોમગાર્ડઝ સભ્યોને નિમણુંક/બઢતી/ રાજીનામા/બદલી/ સભ્યો / અધિકારીઓનાં કોર્ટકેસ / પ્રસંશનીય કામગીરી કરવા રોકડ પૃરસ્કૃત અંગે. આપવા બાબત. બટાલીયન કમાન્ડન્ટશ્રીઓની મીટીંગટ/વહીવટી અહેવાલ/ પોલીસ હાઉસીંગની બાબતો/વિધાન સભા પ્રશ્નો

હોમગાર્ડઝ એકટ-૧૯૪૭ અને રુલ્સ-૧૯૫૩ તથા સરકારશ્રીના ઠરાવો અન્વયે

હેડકલાર્ક

જુ.સ્ટા.ઓ.  સી.સ્ટા.ઓ.

ના.ક.જ.શ્રી  

કમાન્ડન્ટ જનરલ

 

હોદ્દો - હેડ કલાર્ક.
૧. નીચે મુજબનાં વિષયો સંબધે કામગીરી સોપવામાં આવે છે.

ક્રમ

વિષય  

કયા

નિયમના આધારે કામ કરો છો ?

રજુઆતના

તબકકા

નિર્ણય

લેવાની સત્તા કયા અધિકારીને છે ?

૧.

ખાતાકીયપરીક્ષા કર્મચારી વિરુધ્ધ ફરીયાદ, તપાસ,ફરજ મોકુફી, ચાર્જશીટ/ વર્ગ-૩/૪ની  પવર્તતાયાદી./ વર્ગ-૩/૪ન બદલી/રોસ્ટર/ ભરતી/નવી જગ્યાઓ ઉભી કરવી/ ખાતાકીય તથા હિનદી  ગુજરાતી પરીક્ષાઓ/ઉપધો//ઉપધો/જુથવિમાયોજના/કોર્ટ કેસ / પગારબાંધણી વગેરેની કામગીરી/ખાનગી અહેવાલ

જીસીએસઆર-૨૦૦૨ તથા સરકારશ્રી તરફથી વખતો વખત  બહાર પાડવામાં આવતાં ઠરાવો મુજબ  

જુ.સ્ટા.ઓ.

સી.સ્ટા.ઓ.

 ના.ક.જ.શ્રી

કમાન્ડન્ટ જનરલ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

હોદ્દો -નાયબ સુબે.પ્‍લાટુન કમાન્‍ડર                         

  ૧. નીચે મુજબનાં વિષયો સંબધે કામગીરી સોપવામાં આવે છે.
 

ક્રમ

વિષય

કયા

નિયમના આધારે કામ કરો છો ?

રજુઆતના

તબકકા

નિર્ણય

લેવાની સત્તા કયા અધિકારીને છે ?

૧.

ઇજાફા ના હુકમો વર્ગ-૧ અને વર્ગ-ર / સવિર્સ બુક નિભાવવા અંગેની કામગીરી ની દેખરેખ રાખવી/રજાઓ મંજુર કરવી/ તથા અધતન રાખવા/ કાર્યપત્રકતારીજ ની/સહાય/ભથ્થા/ચાર્જ એલાઉન્સની મજુંરી/રાજયબહારનીબો.વી.હોગાની મંજુરી/તાલીમ અંગેની કામગીરી

જીસીએસઆર-૨૦૦૨તથા હોમગાર્ડઝ એકટ -૧૯૪૭ તથા રુલ્સ-૧૯૫૩ તથા સરકારશ્રી તરફથી વખતોવખત બહાર પાડવામાં આવતાં ઠરાવો/પરિપત્રો મુજબ

હેડકલાર્ક જે.એસ.ઓ. એસ.એસ.ઓ. ના.ક.જશ્રી   

કમાન્ડન્ટ

જનરલ

 

 હોદ્દોઃ-સિનીયર કલાર્ક ( બોર્ડરવિંગ શાખા )

૧. નીચે મુજબના વિષયો સંબંધે કામગીરી સોંપવામાં આવેલ છે.

ક્રમ

વિષય

કયા

નિયમના આધારે કામગીરી કરો છે ?

રજુઆતના

તબકકા

નિર્ણય

લેવાની સત્તા કયા અધિકારીને છે?

૧.

બોર્ડરવીંગને લગતા નવા  વાહનની ખરીદી/ જુના વાહન રદબાતલ કરવા/બટાલીયન કચેરીના વાહનોના મેન્ટેઇનન્સ,આવન-જાવન, ઉપયોગ, લોંગબુકો /ઓનપેમેન્ટ વાહન ઉપયોગની મંજુરી તેમજ  વાહનોને  લગતી તમામ  બાબતો  

નાંણાકિય  સત્તા સોપણી  નિયમો તથા  સરકારશ્રીના વખતો વખત  બહાર  પાડવામાં  આવતાં ઠરાવો/પરિપત્રો

હેડકલાર્ક

, જે.એસ.ઓ. એસ.એસ.ઓ. ના.ક.જ.

નાયબ

કમાન્ડન્ટ જનરલ

 

 

 

 

 

 હોદ્દોઃ-જુનીયર કલાર્ક  ( બોર્ડરવિંગ શાખા )

૧. નીચે મુજબના વિષયો સંબંધે કામગીરી સોંપવામાં આવેલ છે.

ક્રમ

વિષય

કયાનિયમના આધારે      કામગીરી કરો છે ?

રજુઆતના

તબકકા

નિર્ણય

લેવાની સત્તા કયા અધિકારીને છે?

રજીસ્ટ્રી ટપાલ સ્વીકારવી તથા વહેંચણીની કામગીરી/ શાખાની કામગીરી હેડ કલાર્ક તરફથી સોંપવામાં આવતી કામગીરી/ સ્ટોર્સ ઓનલાઇન ટેન્ડરીંગની કામગીરી

સરકારશ્રીના ઠરાવોનુંસાર

હે. ક.

જેએસઓ

એસએસઓ

 

 

Page 1 [2]
 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 19-08-2016