હું શોધું છું

હોમ  |

રાજ્ય નિયંત્રણ કક્ષ
Rating :  Star Star Star Star Star   

હોમગાર્ડઝ સ્ટેટ કન્ટ્રોલ રુમ (રાઉન્ડ ધ કલોક)

 

હોદૃો :-સબ ઇન્સ્પેકટર ઇન્સ્ટ્રકટર

૧. નીચે મુજબનાં વિષયો સંબંધે કામગીરી સોંપવામાં આવેલ છે.

ક્રમ

વિષય

કયા નિયમના આધારે કામગીરી કરો છો.

રજુઆતના તબકકા

નિણર્ય લેવાની સતા કયા અધિકારીને છે.?

 રોજ બરોજ ની રાજયમાં હોમગાર્ડઝ અંગેની બાબતોનું સંકલન/લોકસભા/વિધાનસભા /કુદરતી તેમજ માનવ સર્જીત આફત તથા રાજય બહારના બંદોબસ્તો તેમજ કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી અર્થે તેમજ ધામિર્ક અને મેળા બંદોબસ્ત પ્રસંગે જિલ્લા/રાજયકક્ષાની ફરજોની વહેચણી તેમજ

હોમગાર્ડઝ એકટ૧૯૪૭નીકલમ૪(૧) અનેમુંબઇહોમગાર્ડઝનિયમ૧૯૫૩નાનિયમ-૧૬

જે.એસ.ઓ.

સી.સ્ટા.ઓ. ના.ક.જ.શ્રી,

નાયબ

કમાન્ડન્ટ જનરલ

આઇટી એન્ડ બિલ્ડીંગ મેઇન્ટનન્સ શાખા

હોદ્દો -સબ ઇન્સ્પેકટર ઇન્સ્ટ્રકટર

 ૧. નીચે મુજબનાં વિષયો સંબંધે કામગીરી કરવામાં આવે  છે.

ક્રમ

વિષય

કયાનિયમના આધારે કામગીરીકરોછો.

રજુઆતના તબકકા

નિણર્ય લેવાની સતા કયા અધિકારીને છે.?

એમ.પી.એફ.નીકામગીરી, પોલીસ આવાસ નિગમની તમામ કામગીરી, આઇટી અંતર્ગત તમામ બાબતો,  જીએસવાન, કનેકટીવીટી, કોમ્પ્યુટરાઇઝેશન, e-GujCop ને લગતી તમામ બાબત, તેમજ ખાતાની વેબસાઇટની બાબત,વડીકચેરીની બિલ્ડીંગ તથા તાલીમ કેન્દ્રોના મકાનોનું તમામ પ્રકારનું મેઈન્ટનન્સ,

નાંણાકિય  સત્તા  સોપંણી નિયમો  તથા સરકારશ્રીના  ઠરાવો  અને  પરિપત્રો

જે.એસ.ઓ.

સી.સ્ટા.ઓ. ના.ક.જ.શ્રી,

ક.જ.શ્રી

 

 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 19-08-2016