હું શોધું છું

હોમ  |

સ્ટોર વર્ગીકરણ શાખા
Rating :  Star Star Star Star Star   

સ્ટોર્સશાખા

હોદોઃ હેડકલાર્ક

નીચે મુજબની કામગીરી કરવામાં આવે છે.

ક્રમ

વિષય

કયા

નિયમોનાઆધારેકામગીરીકરોછો ?

રજુઆતના

તબકકા

નિર્ણય

લેવાનીસત્તાકયાઅધિકારીને છે ?

હોમગાર્ડઝ તથા બોર્ડરીવીંગના યુનિફોર્મ / આર્ટીકલ્સ /ફર્નીચાર ખરીદ  ખરીદવા અંગેની તમામ તથા તેને લગતી તમામ બાબતોની કામગીરી

હોમગાર્ડઝ કોમ્પેડીયમઓફઇન્સ્ટ્રકશનનીજોગવાઇઅનેસત્તા સોંપણીના નિયમો-૧૯૯૮નાઆધારે

જે.એસ.ઓ

એસ.એસ.ઓ. ના.ક.જ.શ્રી

ક.જ.શ્રી

એકયુએમ શાખા

હોદોઃ હેડકલાર્ક

નીચે મુજબની કામગીરી કરવામાં આવે છે.

ક્રમ

વિષય

કયા

નિયમોનાઆધારેકામગીરીકરોછો ?

રજુઆતના

તબકકા

નિર્ણય

લેવાનીસત્તાકયાઅધિકારીને છે ?

સ્ટોર્સ શાખા ધ્વારા ખરીદવામાં આવેલ તથા  જથ્થાનું રીસીવીંગ તથા તાબાની કચેરીઓને વહેંચણી તથા જાળવણીની કામગીરી તથા વડીકચેરીના પેટી સ૫લાયની કામગીરી

હોમગાર્ડઝ કોમ્પેડીયમઓફઇન્સ્ટ્રકશનનીજોગવાઇઅનેસત્તા સોંપણીના નિયમો-૧૯૯૮નાઆધારે

જે.એસ.ઓ

એસ.એસ.ઓ. ના.ક.જ.શ્રી

ક.જ.શ્રી

 

આર્મરી શાખા

હોદોઃ હેડ આર્મરર અને આર્મરર

નીચે મુજબની કામગીરી કરવામાં આવે છે.

ક્રમ

વિષય

કયાનિયમોના આધારેકામગીરીકરોછો ?

રજુઆતનાતબકકા

નિર્ણયલેવાની સત્તાકયાઅધિકારીને છે ?

હોમગાર્ડઝ અને બોર્ડરવીંગના હથિયાર અને દારુગોળો  ખરીદવાની /તાબાની કચેરીઓને  જરુરીયાત મુજબની વહેચણી/ હથિયાર જાળવણી તથા હોમગાર્ડઝના માનદસભ્યો/અધિકારીઓના હથિયાર તાલીમ કેમ્પના  આયોજન કરવા તેમજ તાબાની કચેરીઓના હથિયાર ઈસ્પેકશન કરવા અંગેની કામગીરી

હોમગાર્ડઝ કોમ્પેડીયમઓફઇન્સ્ટ્રકશનનીજોગવાઇઅનેસત્તા સોંપણીના નિયમો-૧૯૯૮નાઆધારે

જે.એસ.ઓ

એસ.એસ.ઓ. ના.ક.જ.શ્રી

ક.જ.શ્રી

 

 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 19-08-2016