હું શોધું છું

હોમ  |

વિભાગ હેઠળ રચવામાં આવેલી જુદીજુદી સમિતિઓ
Rating :  Star Star Star Star Star   

રાજય અને જીલ્લાક્ક્ષાની સમિતિઓની વિગતો દર્શાવતું પત્રક
 

ક્રમ

સમિતિની વિગત

રાજય કે જીલ્લા કક્ષાની સમિતિ

સમિતિના સભ્યોની વિગત અને હોદ્દો

સમિતિની કામગીરી

સમિતિનાં મૂળ ઠરાવનાં પત્રાંક/ તારીખ

રીસીવીંગબોર્ડ તથા કન્ડમનેશન બોર્ડની સમિતિ

રાજયકક્ષા

સીનીયરસ્ટાફ ઓફિસર જુનીયર સ્ટાફ ઓફિસર હેડ  કલાર્ક
 

આવકસ્ટોર્સ માલ-સામાન સેમ્પલ મુજબના છે કે નહીં તેની ચકાસણી તથા જુના બિનઉપયોગી સામાન રદબાતલ કરવાની તથા નિકાલ કરવાની કામગીરી

કજ/સ્ટોર્સ/૬૨૨/૯૪૨/૯૭,
તા.૨૯/૭/૯૭

---

" ---

જીલ્લાકક્ષા

જીલ્લાકમાન્ડન્ટ
સ્ટાફ ઓફિસર (સ્ટોર્સ)
મુખ્ય કારકુન

---

" ---

---

" ---

ખાતાકીય ખરીદ સમિતિ

રાજયકક્ષા

કમાન્ડન્ટજનરલ- અધ્યક્ષ
નાયબ સચિવ/ સંયુકત સચિવ- સભ્ય
સી.એસ.પી.નાં વર્ગ-૧ નાં અધિકારી- સભ્ય
હિસાબી અધિકારી- સભ્ય
સીનીયર સ્ટાફ ઓફિસર- સભ્ય સચિવ

આવશ્યકચીજવસ્તુઓની ખરીદીની કામગીરી

જા.નં.હગદ/૧૦૨૦૦૩/૩૬૧૬/ફ, તા.૨૬/૮/૦૪

 

હોમગાર્ડ વેલ્ફેર એન્ડ બેનવેલન્ટ ફંડની કમિટી

રાજયકક્ષા

કમાન્ડન્ટ જનરલ- ચેરમેન
નાયબ કમાન્ડન્ટ જનરલ- સેક્રેટરી
નાયબ સચિવ, ગૃહ- સભ્ય
જીલ્લા કમાન્ડન્ટ- સભ્ય
હિસાબી અધિકારી- સભ્ય

હોમગાર્ડ સભ્યોને આર્થિક મદદ મંજુર કરવા અંગે

જા.નં.હગદ/૧૦૮૭/જીઓઆઇ/૧૩૧/ફ, તા.૨૯/૧૨/૮૯

વર્ગ-રની રાજયપત્રિત જગ્યામાં બઢતી અંગેની પસંદગી સમિતિ

રાજયકક્ષા

કમાન્ડન્ટ જનરલ- અધ્યક્ષ
નાયબ સચિવ, ગૃહ- સભ્ય નાયબ કમાન્ડન્ટ જનરલ/સીનીયર સ્ટાફ ઓફીસર સભ્ય

કમાન્ડન્ટજનરલશ્રી, હોમગાર્ડઝનાં મહેકમ પરની રાજયપત્રિત વર્ગ-ર ની ઉપલી જગ્યામાં બઢતી આપવાની કામગીરી

જા.નં.હગદ/૧૧૮૩/૨૫૬૧/ફ, તા.૧૯/૬/૮૯

મહિલાઓની

જાતિય સતામણીના કેસોની કમીટી

રાજયકક્ષા

સીનીયર સ્ટાફ ઓફિસર વર્ગ-૧
જુનીયર સ્ટાફ ઓફિસર વર્ગ-ર
મુખ્ય કારકુન વર્ગ-૩
સીનીયર/જુનીયર  કલાર્ક વર્ગ-૩

મહિલાઓની જાતીય સતામણીના કેસોની કામગીરી

જા.નં.કજ/મકમ/૧૦૩૬/૩૯૩/૦૩,
તા.૬/૧૨/૦૩

વર્ગ-૩ના કર્મચારીઓની બઢતી તથા ઉચ્ચ પગારધોરણ મંજુર કરવાની કમીટી

રાજયકક્ષા

કમાન્ડન્ટ જનરલ- અધ્યક્ષ
નાયબ સચિવ, ગૃહ- સભ્ય નાયબ કમાન્ડન્ટ જનરલ/સીનીયર સ્ટાફ ઓફીસર સભ્ય

બઢતી

તથા ઉચ્ચ પગારધોરણની કામગીરી

જા.નં.

કજ/મકમ/ઉ.પ./ ૧૬૧૧/૨૦૦૦,
તા.૧૦/૧૧/૨૦૦૦

બોર્ડડરવીંગની

બટાલીયનોની જગ્યાઓ ભરવા તથા બઢતી પસંદગી સમિતિ

રાજયકક્ષા

૧) વર્ગ-૧ નાં અધિકારીઓની ભરતી/ બઢતી પસંદગી સમિતિ
- અધિક મુખ્ય સચિવ, ગૃહ- અધ્યક્ષ
- કમાન્ડન્ટ જનરલ- સભ્ય
- નાયબ કમાન્ડન્ટ જનરલ- સભ્યસચિવ
૨) વર્ગ-ર અને ૩ ની જગ્યાઓ માટેની ભરતી બઢતી પસંદગી સમિતિ
- કમાન્ડન્ટ જનરલ-અધ્યક્ષ
- નાયબ સચિવ, ગૃહ-સભ્ય
- નાયબ કમાન્ડન્ટ જનરલ- સભ્ય
બટાલીયન કમાન્ડન્ટ( સીનીયર મોસ્ટ)- સભ્ય

ભરતી/બઢતી અંગેની કામગીરી

જા.નં.હગદ/૧૦૯૯/૩૭૩૮/ફ, તા.૧૧/૧૦/૯૯

માનદહોમગાર્ડ સભ્યો/ અધિકારીઓની બઢતી નિમણુંક

રાજયકક્ષા

કમાન્ડન્ટજનરલ તરફથી નિયુકત અધિ.- ચેરમેન
તાલીમનો હવાલો સંભાળતા સીની.સ્ટા.ઓફિ./ જુની.સ્ટાફ ઓફીસર- સભ્ય જીલ્લા કમાન્ડન્ટ- સભ્ય
જીલ્લા કમાન્ડન્ટ- સભ્ય

પ્લાટુન

કમાન્ડર અને ઉપરની રેન્કના ટેસ્ટની કામગીરી

જા.નં.

કજ/વહટ/એસ.ઓ./ ૧૭૮૩/૯૩, તા.૬/૭/૯૩

૧૦

---

" ---

જીલ્લાકક્ષા

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ- ચેરમેન
સ્ટાફ ઓફિસર (તાલીમ/ વહીવટ)- સભ્ય
જીલ્લાના સીનીયર ઓ.સી.- સભ્ય
જીલ્લામાં ફરજ બજાવતા સ.ઇ.ઇ.- સભ્ય

એન.સી.ઓઝ રેન્ક ટેસ્ટની તથા બઢતીની કામગીરી

જા.નં.

કજ/વહટ/એસ.ઓ./ ૧૭૮૩/૯૩, તા.૬/૭/૯૩

૧૧

માનદઅધિકારીઓના રેન્ક ટેસ્ટ યોજવાની કમીટી

રાજયકક્ષા

કમાન્ડન્ટ જનરલ શ્રી તરફથી નિયુકત અધિકારી- ચેરમેન
તાલીમનો હવાલો સંભાળતા સીની.સ્ટા.ઓફિ/જુની.સ્ટાફ ઓફીસર.- સભ્ય
બે જીલ્લા કમાન્ડન્ટ- સભ્ય

પ્લાટુનકમાન્ડર અને તેની ઉપરની રેન્કની પરીક્ષા યોજવા અંગે

જા.નં.

કજ/તલમ/૮૩૬/ ૧૮૨૭/૯૩, તા.૨૨/૭/૯૩

૧૨

---

" ---

જીલ્લાકક્ષા

જીલ્લા

કમાન્ડન્ટ- ચેરમેન
સ્ટાફ ઓફિસર (તાલીમ)- સભ્ય
ડીવી.કમા./ઓ.સી./સ.ઇ.ઇ.- સભ્ય

એન.સી.ઓઝ રેન્ક પરીક્ષા યોજવા અંગેની કમિટી

જા.નં.

કજ/તલમ/૮૩૬/ ૧૮૨૭/૯૩, તા.૨૨/૭/૯૩

૧૩

રાષ્ટ્રપતિ

મેડલ હોમગાર્ડ એન્ડ સિવિલ ડીફેન્સ એનાયત કરવા અંગે

રાજયકક્ષા

અધિક મુખ્ય સચિવ-(ગૃહ)
અધિક મુખ્ય  સચિવ/અગ્ર સચિવ (સાવિવ)- સભ્ય
કમાન્ડન્ટ જનરલ-હોમગાર્ડઝ.- સભ્ય

કામગીરીની

ચકાસણી કરી મેડલની ભલામણ કરવા અંગે

નં.

એચજીએસ/૧૦૭૮/ જીઓઆઇ/૯૦/એફ, તા.૧૬/૩/૭૯

૧૪

મુખ્યમંત્રી/

રાજયપાલના મેડલ એનાયત કરવા અંગે

રાજયકક્ષા

કમાન્ડન્ટ જનરલ- અધ્યક્ષ
આઇ. જી./ડી.આઇ.જી.- સભ્ય
નાયબ સચિવ/ સંયુકત સચિવ- ગૃહ- સભ્ય

કામગીરીની

ચકાસણી કરી મેડલની ભલામણ કરવા અંગે

જા.નં.

એચજીએસ/૧૯૭૭/ ૫૪૯૫/એફ, તા.૯/૨/૭૮

૧૫

જીલ્લાકમાન્ડન્ટશ્રીની નિમણુંક અંગે

રાજયકક્ષા

અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી, ગૃહ અધ્યક્ષ
કમાન્ડન્ટ જનરલ- સભ્ય સચિવ
નાયબ મુખ્ય પો.અધિ.- સભ્ય (સંબધિત જિલ્લા રેન્જના)

જીલ્લા

કમાન્ડન્ટના નામોની સરકારમાં ભલામણ કરવા અંગે

જા.નં.

હગદ/૧૦૯૬/૧૬૮૫/ફ, તા.૨૩/૮/૦૪

૧૬

માનદહોમગાર્ડ સભ્યોની ભરતીની કમિટી

જીલ્લાકક્ષા

જીલ્લા કમાન્ડન્ટ
સ્ટાફ ઓફિસર (ટ્રેનીંગ)
સ્ટાફ ઓફિસર (મેડીકલ)સબ ઇન્સ્પેકટર ઇન્સ્ટ્રકટર

હોમગાર્ડની

ભરતી કરવાની કામગીરી

જા.નં.

કજ/તલમ/૪૬૦/ ૧૨૮૮/૯૫, તા.૨૬/૬/૯૫

 

 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 19-08-2016