હું શોધું છું

હોમ  |

વિભાગના પ્લાન / અંદાજપત્રને લગતી વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

સને ૨૦૧૮-૧૯ અંદાજપત્રીય જોગવાઇ

(લાખમાં)

ક્રમ

હિસાબી સદર

અંદાજપત્રીય જોગવાઇ

૨૦૭૦-૧૦૭-હોમગાર્ડઝ (૧)

૧૩૩૩૨.૨૫

૨૦૭૦-૧૦૭-હોમગાર્ડઝ (૨) બોર્ડરવીંગ 

૬૧૪૨.૨૨

૨૦૭૦-૧૦૭ હોમગાર્ડઝ (૩) હોમગાર્ડઝ વેલ્ફેર એન્ડ બેનોવેલેન્ડ ફંડ 

૧.૦૦

 

સને ૨૦૧૯-૨૦ અંદાજપત્રીય જોગવાઇ

                                                                                             (લાખમાં)

ક્રમ

હિસાબી સદર

અંદાજપત્રીય જોગવાઇ

૨૦૭૦-૧૦૭-હોમગાર્ડઝ (૧)

૧૪૧૪૮.૨૪

૨૦૭૦-૧૦૭-હોમગાર્ડઝ (૨) બોર્ડરવીંગ 

૬૩૬૮.૩૪

૨૦૭૦-૧૦૭ હોમગાર્ડઝ (૩) હોમગાર્ડઝ વેલ્ફેર એન્ડ બેનોવેલેન્ડ ફંડ 

૧.૦૦

 

 

 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 30-08-2019