હું શોધું છું

હોમ  |

માહિતી અધિકારી/મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

માહિતી અધિકારી /મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો.

સરકારી તંત્રનું નામઃ- કમાન્ડન્ટ જનરલ, હોમગાર્ડઝ, ગુજરાત રાજય

હોમગાર્ડઝ હેડકવાર્ટસ, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદની કચેરીઓનાં જાહેર માહિતી અધિકારી, મદદનીશ જાહેર માહીતી અધિકારી તથા એપેલેટ ઓથોરીટીનાં હોદૃા, સરનામા તથા ટેલીફોન નંબરની  વિગતદર્શવાતુ સરકારી એપેલેટ અધિકારીની વિગત.

 

ક્રમ

નામ

હોદૃો

એસટીડી કોડ

ફોન નંબર

ફેકસનંબર

ઇ-મેઇલ

સરનામુ

કચેરી

ધર

શ્રી બી.વી.રાણા

સીનીયર સ્ટાફ ઓફીસર

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૨૩

 

૨૫૬૨૭૪૫૫

Ssoff-homegrd-ahd@gujarat.gov.in

 

કરાર આધારિત

કમાન્ડન્ટ  જનરલશ્રીની હોમગાર્ડઝ હેડકવાર્ટસ, હોમગાર્ડઝ ભવન લાલ દરવાજા , અમદાવાદ

શ્રી એસ.એસ.પટેલ

ઇ.સીનીયર સ્ટાફ ઓફીસર

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૨૩

૨૬૮૫૪૩૯૪

૨૫૬૨૭૪૫૫

 

જાહેર માહીતી અધિકારીની વિગત

શ્રી એસ.એસ.પટેલ

જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર(બોર્ડરવીંગ)

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૨૩

૯૮૨૫૯૯૬૦૮૮

૨૫૬૨૭૪૫૫

Jrssoff- adm-homegrd ahd @gujarat gov.in 

કમાન્ડન્ટ  જનરલશ્રીની હોમગાર્ડઝ હેડકવાર્ટસ, શાહીબાગ, અમદાવાદ

શ્રી કે.એ.પટેલ

જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર(વહીવટ)

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૨૩

 

૨૫૬૨૭૪૫૫

 

શ્રી એચ.જી.કાલરીયા

જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર(મહેકમ)

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૨૩

 

૨૫૬૨૭૪૫૫

કરાર આધારિત

શ્રી એમ.એમ.પ્રજાપતિ

જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર(તાલીમ)

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૨૩

 

૨૫૬૨૭૪૫૫

 

શ્રી વિશાલ ધર્માધિકારી

ઇ. હિસાબી અધિકારી

૦૭૯

૨૫૫૦૬૦૨૩

 

૨૫૬૨૭૪૫૫

 

 

 

જીલ્લા કચેરીઓનાં જાહેર માહિતી અધિકારીની માહિતી દર્શાવતુ પત્રક

ક્રમ

જીલ્લા જાહેર માહિતી અધિકારીનો હોદૃો

એપેલેટ અધિકારીનો હોદૃો

જીલ્લાનું નામ

ટેલીફોન નંબર

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

અમદાવાદ પૂર્વ

ઓ.-૦૭૯-૨૫૩૮૧૫૬૭

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

અમદાવાદ રૂરલ

ઓ.-૦૭૯ -૨૯૦૯૭૭૧૪

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

ગાંધીનગર

ઓ- ૩૨- ૨૨૬૧૫૫

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

મહેસાણા

ઓ.-૦૨૭૬૨-૨૨૧૪૬૩

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

પાટણ

ઓ.-૦૨૭૬૬-૨૫૫૧૪૩

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

સાબરકાંઠા હિમંતનગર

ઓ.-૦૨૭૭૨- ૨૪૦૬૧૬

 હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

બનાસકાંઠા પાલનપુર

ઓ.-૦૨૭૪૨- ૨૫૭૦૫૮

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

નડીયાદ

ઓ.-૦૨૬૮- ૨૫૬૬૧૨૨

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

આણંદ

ઓ.-૦૨૬૯૨-૨૨૪૦૯૫૬

૧૦

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

ગોધરા

ઓ.-૦૨૬૭૨- ૨૪૨૪૪૬

૧૧

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

દાહોદ

ઓ.-૦૨૬૭૩-૨૪૪૩૪૫

૧૨

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

વડોદરા શહેર

ઓ.-૦૨૬૫-૨૪૩૩૪૦૦

૧૩

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

ભરૂચ

ઓ.- ૦૨૬૪- ૨૨૬૦૧૫૦

૧૪

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

સુરત શહેર

ઓ.-૦૨૬૧-૨૪૭૭૬૪૨

૧૫

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

નર્મદા

ઓ.-૦૨૬૪૦-૨૨૪૧૪૬

૧૬

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

વલસાડ

ઓ.-૦૨૬૩૨- ૨૫૪૨૭૫

૧૭

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

નવસારી

ઓ.-૦૨૬૭૩૭- ૨૮૦૩૮૪

૧૮

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

સુરેન્દ્રનગર

ઓ.-૦૨૭૫૨ -૨૮૪૧૯૮

૧૯

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

રાજકોટ શહેર

ઓ.- ૦૨૮૧- ૨૪૭૯૩૨૮

૨૦

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

જામનગર

ઓ.- ૦૨૮૮-૨૫૫૩૮૬૨

૨૧

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

જુનાગઢ

ઓ.- ૦૨૫૮- ૨૬૫૦૧૦૨

૨૨

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

પોરબંદર

ઓ.- ૦૨૮૬-૨૨૧૫૨૫૦

૨૩

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

ભાવનગર

ઓ.- ૦૨૭૮- ૨૪૨૩૦૧૧

૨૪

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

અમરેલી

ઓ.- ૦૨૭૯૨ – ૨૨૨૫૧૭

૨૫

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

કચ્છ-ભુજ

ઓ.- ૦૨૮૩૨- ૨૫૦૧૬૧

૨૬

હેડકલાર્ક

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

તાપી (વ્યારા)

ઓ.-૦૨૬૨૬- ૨૨૧૫૧૮

૨૭

સબ ઇન્સ્પેકટર- ઇન્સ્ટ્રકટર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

ડાંગ-આહવા

ઓ.- ૦૨૬૩૧ – ૨૨૦૨૪૮

૨૮

સબ ઇન્સ્પેકટર-ઇન્સ્ટ્રકટર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

ગીર-સોમનાથ

ઓ-૦૨૮૭૬-૨૨૩૦૩૩

૨૯

સબ ઇન્સ્પે.-ઇન્સ્ટ્રકટર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

મહીસાગર

-----

૩૦

સબ ઇન્સ્પેકટર-ઇન્સ્ટ્રકટર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

મોરબી

ઓ-૦૨૮૨૨-૨૪૧૪૮૮

૩૧

સબ ઇન્સ્પેકટર-ઇન્સ્ટ્રકટર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

બોટાદ

ઓ-૦૨૮૪૯-૨૫૩૪૩૩

૩૨

સબ ઇન્સ્પેકટર-ઇન્સ્ટ્રકટર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

છોટાઉદેપુર

ઓ-૦૨૬૬૯-૨૩૩૬૮૬

૩૩

સબ ઇન્સ્પેકટર-ઇન્સ્ટ્રકટર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

અરવલ્લી

-----

૩૪

સબ ઇન્સ્પેકટર-ઇન્સ્ટ્રકટર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

દેવ-ભુમિ દ્રારકા

ઓ-૦૨૮૩૩-૨૯૬૯૪૦

૩૫

સબ ઇન્સ્પેકટર-ઇન્સ્ટ્રકટર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

અમદાવાદ પશ્રિમ

ઓ-૦૭૯-૨૫૫૦૯૫૦૦

૩૬

સબ ઇન્સ્પેકટર-ઇન્સ્ટ્રકટર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

વડોદરા ગ્રામ્ય

ઓ-૦૨૬૫-૨૪૩૩૪૦૦

૩૭

સબ ઇન્સ્પેકટર-ઇન્સ્ટ્રકટર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

સુરતગ્રામ્ય

ઓ-૨૬૧- ૨૪૭૭૬૪૨

૩૮

સબ ઇન્સ્પેકટર-ઇન્સ્ટ્રકટર

જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ

રાજકોટ ગ્રામ્ય

ઓ-૦૨૮૧-૨૪૭૯૩૨૮

તાલીમ સેન્ટર હોમગાર્ડઝ ગુજરાત રાજય બટાલીયન કમાન્ડન્ટ બોર્ડરવીંગ હોમગાર્ડઝ

ક્રમ

જીલ્લા જાહેર માહિતી અધિકારીનું નામ / હોદૃો

એપેલેટ અધિકારીનું નામ  અને હોદૃો

જીલ્લાનું નામ

ટેલીફોન નંબર

સ્ટાફ ઓફીસર

ઇ. કમાન્ડન્ટ

જરોદ

ઓ.૦૨૬૬૮-૨૭૪૨૯૩

સેન્ટર કમાન્ડર

સીનીયર સ્ટાફ ઓફીસર-ર

માધવનગર

ઓ. ૦૨૭૧૭- ૨૯૭૮૫૫

સેન્ટર કમાન્ડર

સીનીયર સ્ટાફ ઓફીસર-ર

સુંઢીયા

ઓ.૦૨૭૬૧- ૨૭૩૧૧૨

બોર્ડરવીંગ હોમગાર્ડઝ

ક્રમ

જીલ્લા જાહેર માહિતી અધિકારીનું નામ / હોદૃો

એપેલેટ અધિકારીનું નામ  અને હોદૃો

જીલ્લાનું નામ

ટેલીફોન નંબર

સ્ટાફ ઓફીસર

બટાલીયન કમાન્ડન્ટ

નં.૧ બટાલીયન પાલનપુર

ઓ.-૦૨૭૪૨- ૨૪૫૨૯૭

સ્ટાફ  ઓફીસર

બટાલીયન કમાન્ડન્ટ

નં.૨ બટાલીયન કચ્છ-ભુજ 

ઓ.- ૦૨૮૩૨- ૨૭૫૩૦૪૨

 

 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 30-08-2019