હું શોધું છું

હોમ  |

કર્મચારી/અધિકારીઓનાં પગારભથ્થાંની વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

અધિકારી / કર્મચારીઓના પગારભથ્થાની વિગતો

ક્રમ

અધિકારીનું નામ

હોદૃો

તમામ ભથ્થા સહિત મળતો કુલ પગાર

રીમાર્કસ

ડૅા.નીરજા ગોટરુ

કમાન્ડન્ટ જનરલ

 

 

ખાલી જગ્યા

નાયબ કમાન્ડન્ટ જનરલ

 

 

શ્રી આર.કે.ભોઇ

ઇ.સીનીયર સ્ટાફ ઓફીસર-તાલીમ

 

 

શ્રી કે.એ.પટેલ

ઇ.સીનીયર સ્ટાફ ઓફીસર-વહીવટ

 

 

શ્રી ડી.પી.નાયક

ઇ.જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર(તાલીમ)

 

 

શ્રીમતી કે.જે.ભટ્ટ

ઇ.જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર(બોર્ડરવીંગ)

 

 

શ્રી કે.એ.પટેલ

જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર(વહીવટ)

૬૨,૨૦૦

 

શ્રી બી.એસ.પટેલ

જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર(મહેકમ)   

૬૨,૨૦૦

 

શ્રી બી.એસ.પટેલ

ઇ.હિસાબી અધિકારી

 

 

૧૦

શ્રી બી.જી.અમીન

હેડકલાર્ક

 

 

૧૧

શ્રી વી.ડી.માલીવાડ

હેડકલાર્ક

૩૭,૬૦૦

 

૧૨

શ્રી વી.જે.રાઠોડ

હેડકલાર્ક

૩૭,૬૦૦

 

૧૩

શ્રી જી.કે.પ્રજાપતિ

હેડકલાર્ક

૫૫,૨૦૦

 

૧૪

શ્રીમતી કે.જે.ભટૃ

 હેડકલાર્ક

૫૫,૨૦૦

 

૧૫

ખાલી જગ્યા

હેડકલાર્ક

 

 

૧૬

ખાલી જગ્યા

હેડકલાર્ક

 

 

૧૭

ખાલી જગ્યા

સબ ઇન્સ્પેકટર ઇન્સ્ટૃકટર

 

 

૧૮

ખાલી જગ્યા

સબ ઇન્સ્પેકટર ઇન્સ્ટૃકટર

 

 

૧૯

શ્રી પી.બી.ભટૃ

સબ ઇન્સ્પેકટર ઇન્સ્ટૃકટર

૫૩,૬૦૦

 

૨૦

શ્રી એન.સી.બળેવીયા

સીનીયર કલાર્ક

૩૬,૪૦૦

 

૨૧

શ્રી વી.એસ.પરમાર

સીનીયર કલાર્ક

૨૭,૯૦૦

 

૨૨

શ્રી એચ.ડી.ચૈાધરી

સીનીયર કલાર્ક

 

 

૨૩

શ્રી વી.સી.ચૌહાણ

સીનીયર કલાર્ક

 

 

૨૪

શ્રીમતી એ.એમ.ભાવસાર

જુનીયર કલાર્ક

 

 

૨૫

શ્રી આર.પી.પટેલ

જુનીયર કલાર્ક

૩૩,૦૦૦

 

૨૬

શ્રી એચ.એ.લેઉવા

જુનીયર કલાર્ક

૨૩,૮૦૦

 

૨૭

શ્રી અજય કે.દરજી

જુનીયર કલાર્ક

૧૯,૯૫૦

 

૨૮

શ્રી એસ.આઇ.ગોહીલ

જુનીયર કલાર્ક

૧૯,૯૫૦

 

૨૯

કુ.ઇશરત.આર.પઠાણ

જુનીયર કલાર્ક

૧૯,૯૫૦

 

૩૦

કુ. જી.એચ.જાની

જુનીયર કલાર્ક

૧૯,૯૫૦

 

૩૧

કુ.પાયલ બી.નિનામા

જુનીયર કલાર્ક

૧૯,૯૫૦

 

૩૨

શ્રી ડી.વી.ગુંજાલ

હેડ કોન્સ્ટેબલ આર્મરર

૩૬,૫૦૦

 

૩૩

શ્રી આર.ડી.બ્રાહમણિયા

પટાવાળા

૩૩,૦૦૦

 

૩૪

શ્રી કે.એમ.મારવાડી

પટાવાળા

૧૯,૩૦૦

 

૩૫

ગં.સ્વ.પી.એસ.ઠાકોર

હમાલ

૨૭,૨૦૦

 

૩૬

શ્રી બી.એ.વાઘેલા

સ્વીપર

૨૯,૭૦૦

 

 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 25-06-2021