હું શોધું છું

હોમ  |

કર્મચારી/અધિકારીઓનાં પગારભથ્થાંની વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

અધિકારી / કર્મચારીઓના પગારભથ્થાની વિગતો

ક્રમ

અધિકારીનું નામ

હોદૃો

તમામ ભથ્થા સહિત મળતો કુલ પગાર

રીમાર્કસ

શ્રી ટી.એસ.બિષ્ટ

કમાન્ડન્ટ જનરલ

૨,૪૪,૯૮૬/-

 

ખાલી જગ્યા

નાયબ કમાન્ડન્ટ જનરલ

 

શ્રી બી.વી.રાણા

સીનીયર સ્ટાફ ઓફીસર-૧(કરારઆધારિત)

૧૯,૯૮૬/-

 

ખાલી જગ્યા

સીનીયર સ્ટાફ ઓફીસર-ર

 

શ્રી એમ.એમ.પ્રજાપતિ

જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર(તાલીમ)

૧,૦૬૮૩૬/-

 

શ્રી એસ.એસ.પટેલ

જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર(બોર્ડરવીંગ)

૭૩,૧૪૦/-

 

શ્રી કે.એ.પટેલ

જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર(વહીવટ)

૬૯,૭૩૬/-

 

શ્રી એચ.જી.કાલરીયા

જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર(મહેકમ) (કરારઆધારિત)   

૧૪,૬૬૪/-

 

ખાલી જગ્યા

હિસાબી અધિકારી

 

૧૦

શ્રી એચ.એચ.મિનામા

હેડકલાર્ક

૫૩,૭૩૧/-

 

૧૧

શ્રી વી.ડી.માલીવાડ

હેડકલાર્ક

૪૨,૯૬૮/-

 

૧૨

શ્રી બી.જી.અમીન

હેડકલાર્ક

૪૨,૬૨૬/-

 

૧૩

શ્રીમતી જે.એચ. મહેતા

હેડકલાર્ક

૬૪,૦૦૮/-

 

૧૪

શ્રીમતી કે.જે.ભટૃ

 હેડકલાર્ક

૬૨,૦૨૪/-

 

૧૫

શ્રી જી.એસ.પ્રજાપતિ

હેડકલાર્ક

૫૮,૫૭૬/-

 

૧૬

શ્રી એમ.એમ.સોલંકી

હેડકલાર્ક(કરારઆધારિત)

૧૨,૭૨૪/-

 

૧૭

શ્રી જે.કે.દેસાઇ

સબ ઇન્સ્પેકટર ઇન્સ્ટૃકટર

૯૮,૩૭૪/-

 

૧૮

શ્રી ડી.પી.મહેતા

સબ ઇન્સ્પેકટર ઇન્સ્ટૃકટર

૯૮,૩૭૪/-

 

૧૯

શ્રી પી.બી.ભટૃ

સબ ઇન્સ્પેકટર ઇન્સ્ટૃકટર

૬૦,૩૬૭/-

 

૨૦

શ્રી એન.સી.બળેવીયા

સીનીયર કલાર્ક

૩૮,૮૦૨/-

 

૨૧

શ્રી વી.એસ.પરમાર

સીનીયર કલાર્ક

૩૧,૩૬૩/-

 

૨૨

શ્રીમતી એચ.બી.પટેલ

જુનીયર કલાર્ક

૬૭,૭૯૯/-

 

૨૩

શ્રી આર.પી.પટેલ

જુનીયર કલાર્ક

૩૭,૫૦૩/-

 

૨૪

શ્રી એચ.એ.લેઉવા

જુનીયર કલાર્ક

૨૬,૭૦૨/-

 

૨૫

શ્રી એચ.ડી.ચૈાધરી

જુનીયર કલાર્ક

૧૯,૯૫૦/-

 

૨૬

શ્રીમતી એન.એમ.પરમાર

જુનીયર કલાર્ક

૧૯,૯૫૦/-

 

૨૭

કુ.પાયલ બી.નિનામા

જુનીયર કલાર્ક

૧૯,૯૫૦/-

 

૨૮

શ્રી નિરવ.સી.ગામેતી

જુનીયર કલાર્ક

૧૯,૯૫૦/-

 

૨૯

કુ.ઇશરત.આર.પઠાણ

જુનીયર કલાર્ક

૧૯,૯૫૦/-

 

૩૦

શ્રી ડી.વી.ગુંજાલ

હેડ કોન્સ્ટેબલ આર્મરર

૪૧,૩૭૮/-

 

૩૧

શ્રી આર.ડી.બ્રાહમણિયા

પટાવાળા

૩૫,૨૪૯/-

 

૩૨

શ્રી કે.એમ.મારવાડી

પટાવાળા

૨૦,૪૯૩/-

 

૩૩

ગં.સ્વ.પી.એસ.ઠાકોર

હમાલ

૩૧,૧૭૬/-

 

૩૪

શ્રી બી.એ.વાઘેલા

સ્વીપર

૩૦,૯૫૮/-

 

 

 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 30-08-2019