હું શોધું છું

હોમ  |

તાલીમ શાખા
Rating :  Star Star Star Star Star   

                    તાલીમ શાખા

હોદો:- સીનીયર કલાર્ક

નીચે મુજબ ના વિષયો સબંધે કામગીરી કરવામાં આવે છે.

ક્રમ

વિષય

કયા નિયમના આધારે કામગીરી કરો છો

રજૂઆતના તબકકા

ર્નિણય લેવાની સત્તા કયા અધિકારી ની છે ?

હોમગાર્ડઝના તમામ પ્રકારના તાલીમકેમ્પો, એનસીડીસી-તાલીમકેમ્પ,  હોમગાર્ડઝ ભરતી, બદલી, હોમગાર્ડઝના રેન્ક ટેસ્ટનું આયોજન,અંગેની તમામ બાબતો

ડી.જી.સી.ડી ભારતસરકારના પરિપત્ર મુંબઇ હોગા નિયમ-૧૯૫૩ ના નિયમ-૩ મુજબ ભારત સરકારશ્રીના કોમ્પેડીયમ ઓફ ઇન્સ્ટ્રકશનમુજબ

જુ.સ્ટા.ઓફી.
એસ.એસ.ઓ
ના.કમા.જન.શ્રી

ના.ક.જ.શ્રી/ કમાન્ડન્ટ જનરલશ્રી,

 

 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 19-08-2016