હું શોધું છું

હોમ  |

દસ્તાવેજો
Rating :  Star Star Star Star Star   

જુનીયર કલાર્ક-કમ-ટાઇપીસ્ટનું વર્ગીકરણનું લીસ્ટ.
ક્રમ. વિગત ફાઇલ
નંબર
ફાઇલ શરુ
થયા તારીખ.
ફાઇલ બંધ
થયા તારીખ.
વર્ગ નાશપાત્ર
વર્ષ
ડાકારોમાં હોમગાર્ડઝ યુનીટ શરુ કરવા. જી.નડીયાદ. ૨૧     -  
વારાહી માં હોમગાર્ડઝ યુનીટ શરુ કરવા.જી.પાલનપુર. ૧૧૨     -  
દિયોદર મુકામ મહીલા હોમગાર્ડઝ યુનીટ શરુ કરવા. ૮૮     -  
  જી.પાલનપુર.          
જામવંથલી માં હોમગાર્ડઝ યુનીટ શરુ કરવા જી.જામનગર ૧૩૬     -  
કયાસ મુકામે હોમગાર્ડઝ યુનીટ શરુ કરવા.જી.સુરત.       -  
કઠલાલ મુકામે હોમગાર્ડઝ યુનીટ શરુ કરવા જી.નડીયાદ. ૧૪૪     -  
સોજીત્રા મુકામે હોમગાર્ડઝ યુનીટ શરુ કરવા.જી.નડીયાદ. ૫૨     -  
જીલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી ભાવનગર ખાતે એક રુમ ૪૪૩     -  
  બનાવવા. જી.ભાવનગર.          
સંઢીયા મુકામે હોમગાર્ડઝ યુનીટ શરુ કરવા અંગે. ૧૨૩     -  
  જી.મહેસાણા.          
૧૦ સોડપુર મુકામે હોમગાર્ડઝ યુનીટ શરુ કરવા અંગે. ૪૬૨     -  
૧૧ જાબુધોડા મુકામે હોમગાર્ડઝ યુનીટ શરુ કરવા અંગે. ૧૪     -  
૧૨ કચ્છ-ભુજ મુકામે હોમગાર્ડઝ યુનીટ શરુ કરવા અંગે. ૮૫     -  
૧૩ સંજેલી મુકામે હોમગાર્ડઝ યુનીટ શરુ કરવા અંગે. ૭૧     -  
૧૪ ડેડીયાપાડા મુકામે હોમગાર્ડઝ યુનીટ શરુ કરવા અંગે. ૬૯     -  
૧૫ જી.ગોધરા મોટી સરસણી હોમગાર્ડઝ  યુનિટને યુનિટ તરીકે ૨૨૨     -  
  ફેરવવા બાબત.          
૧૬ જી.ગોધરા કચેરી મકાન માટે સરકારી જમીન બાબત.       -  
૧૭ જી.પાલનપુર.મહીલા હોમગાર્ડઝ યુનિટ શરૂ કરવા અંગે. ૧૧૭     -  
૧૮ શિવરાજપુર મુકામે હોમગાર્ડઝ યુનિટ શરૂ કરવા બાબત. ૧૮૫     -  
૧૯ ખેડાપા અગરવાડાખાતે હોમગાર્ડઝ યુનિટ શરૂ કરવા બાબત.       -  
૨૦ જી.ગોધરા ડીંટવાસખાતે હોમગાર્ડઝ યુનિટ શરૂ કરવા બાબત. ૧૭૩     -  
૨૧ જી .વડોદરા બહાદુરપુર ખાતે માકેર્ટીંગ યાર્ડ મકાન ૩૧૯     -  
  જમીન ભાડે રાખવા બાબત.          
૨૨ જી .વડોદરા બહાદુરપુર ખાતે માકેર્ટીંગ યાર્ડ મકાન ૩૧૯     -  
  જમીન ભાડે રાખવા બાબત.          
૨૩ જી .વડોદરા બહાદુરપુર ખાતે માકેર્ટીંગ યાર્ડ મકાન ૩૧૯     -  
  જમીન ભાડે રાખવા બાબત.          
૨૪ જી .વડોદરા બહાદુરપુર ખાતે માકેર્ટીંગ યાર્ડ મકાન ૪૦૮     -  
  જમીન ભાડે રાખવા બાબત.          
૨૫ વલસાડ કચેરી બાંધકામ અંગેની નવી સેવા ૧૯૯૧-૯૨ ૧૨૬     -  
૨૬ એસ.ઓ.ફાઇલ ૧૯૪૮ થી૧૯૭૨ ૬૦     -  
૨૭ જી.ગોધરાહોમગાર્ડઝ કચેરી મકાન ભાડા અંગે. ૫૯/૨     -  
૨૮ જેસોલા સબ સેન્ટરને અલગ સ.યુ.જાહેર કરવા અંગે ૭ ૩     -  
૨૯ ભરૂચ હોમગાર્ડઝ કચેરી માટે મકાન જમીન અંગે ૩૮     -  
૩૦ જી.ગોધરા વેલલાવાડા ગામે સંતરામપુર હોમગાર્ડઝ યુનિટ ૧૪૭     -  
  ના હાથ નીચે નવીન સેન્ટર મંજુર કરવા બાબત.          
૩૧ અમદાવાદ રૂરલ મકાન ભાડાની મંજુરી બાબત. ૮૦/૨     -  
૩૨ અમદાવાદ શહેર બાપુનગર હોમગાર્ડઝ કચેરી માટે મકાન ૩૩/૨     -  
  ખરીદવા અંગે.          
૩૩ અમદાવાદ શહેર બાપુનગર હોમગાર્ડઝ કચેરી માટે મકાન ૩૩     -  
  ખરીદવા અંગે.          
૩૪ સીલેકટ ફાઇલ ૧૯૯૨       -  
             
ક્રમ. વિગત ફાઇલ
નંબર
ફાઇલ શરુ
થયા તારીખ.
ફાઇલ બંધ
થયા તારીખ.
વર્ગ નાશપાત્ર
વર્ષ
જી.કચ્છ ભુજ મકાન ભાડાની મંજુરી બાબત. ૪ ૮     -  
જી.મહેસાણા યુનિટ કચેરી વિજાપુર ની ભાડે રાખેલ ૪૫૦     -  
  રૂમ ખાલી કરવા અંગે.          
જી.મહેસાણા મકાન ભાડાની મંજુરી બાબત. ૮૩/૨     -  
જી.અમદાવાદ રૂરલ મકાન ભાડાની મંજુરી બાબત. ૮૦/૨     -  
જી.મહેસાણા હોમગાર્ડઝ કચેરી માટે સરકારી મકાન અથવા ૩ ૫     -  
  જમીન મેળવવા બાબત.          
જી.નડીયાદ હોમગાર્ડઝ કચેરી માટે સરકારી મકાન અથવા ૪૦     -  
  જમીન મેળવવા બાબત.          
જી.પાલનપુર મકાન ભાડાની મંજુરી બાબત. ૧૨૬     -  
જી.વડોદરા મકાન ભાડાની મંજુરી બાબત. ૧૦-ર્થી     -  
જી.પાલનપુર જુના ડીસા ખાતે હોમગાર્ડઝ પરેડ ગ્રાઉન્ડની       -  
  જમીન ફાળવવા બાબત.          
૧૦ જી.હિંમતનગર મકાન ભાડાની મંજુરી બાબત.       -  
૧૧ હિંમતનગર ધનસુરા યુનિટ કચેરીનું મકાન બદલવા. ૭૨     -  
૧૨ જી.ભાવનગર ઢસાહોમગાર્ડઝ યુનિટ કચેરીપરેડ ગ્રાઉન્ડની ૪૭૮     -  
  જમીન ફાળવવા બાબત.          
૧૩ જી.ભાવનગર મકાન ભાડાની મંજુરી બાબત. ૫૬     -  
૧૪ જી.નડીયાદ મકાન ભાડાની મંજુરી બાબત. ૬૪     -  
૧૫ જી.જામનગર મકાન ભાડાની મંજુરી બાબત. ૫૭   ૨૬૯/૧૨/૯૧ -  
Page 1 [2] [3] [4] [5] [...]
 


આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 19-08-2016