હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી એચ.એચ.મિનામા
હોદ્દો હેડ કલાર્ક (સ્ટોર્સ શાખા)
સરનામું  ડાયરેક્ટર જનરલ હોમગાર્ડઝ એન્ડ સિવિલ ડિફેન્સ, હોમગાર્ડઝ ભવન, AMTS બસ સ્ટેન્ડની બાજુમાં, લાલદરવાજા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧, ગુજરાત, ભારત,
ફોન ૦૭૯ ૨૫૬૨૭૪૫૫
મોબાઇલ
ફેક્સ ૦૭૯ ૨૫૬૨૭૪૫૫
ઇ-મેઇલ
 

આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 06-05-2022