હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રીમતિ એચ કે બોડાત
હોદ્દો એકાઉન્ટ ઓફીસર
સરનામું  ડાયરેક્ટર જનરલ હોમગાર્ડઝ અને નાગરિક સંરક્ષણ ટ્રાન્સફરી હોસ્ટેલ, પોલીસ હેડક્વાર્ટસ ની સામે,શાહીબાગ, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૦૪,
ગુજરાત,
ભારત
ફોન ૨૫૬૨૧૧૬૧, ૨૫૬૨૧૧૭૩, ૨૫૬૨૧૧૫૬,
મોબાઇલ
ફેક્સ
ઇ-મેઇલ
 
રહેઠાણ સંપર્ક
સરનામું ૨ / સિધ્ધાચલ એપાર્ટમેન્ટ, ટી વી ટાવર ની બાજુમાં, ડ્રાઈવ – ઈન રોડ, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૫૪,
ફોન ૨૬૮૫૦૮૧૬
Cadre :
GPF No :
 

આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 01-06-2020