હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી મહેન્દ્ર. એમ. પ્રજાપતિ
હોદ્દો જુનીયર સ્‍ટાફ ઓફીસર(બોર્ડરવીંગ), વર્ગ-૨
સરનામું  ડાયરેકટર જનરલશ્રીની કચેરી, હોમગાર્ડઝ, ગુજરાત રાજય, લાલદરવાજા, અમદાવાદ -૩૮૦ ૦૦૧,
ગુજરાત,
ભારત
ફોન ૦૭૯ ૨૫૫૦૬૦૧૦ એકસ – ૨૩૦ ૦૭૯ ૨૫૫૦૬૦૩૩
મોબાઇલ ૯૪૨૮૬૦૦૧૪૮
ફેક્સ ૦૭૯ ૨૫૫૦૬૦૨૧ / ૨૨
ઇ-મેઇલ Jrssoff-homegrd-ahd@gujarat.gov.in
 
રહેઠાણ સંપર્ક
સરનામું ૪, કિર્તી રૉ-હાઉસ, રામદેવપીર મંદિર સામે, ચાંદલોડિયા, અમદાવાદ,
મોબાઇલ ૯૪૨૮૬૦૦૧૪૮
Cadre :
GPF No :
 

આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 01-06-2020