હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી આર આર પરમાર
હોદ્દો જુનિયર સ્ટાફ ઓફિસર ( મહેકમ )
સરનામું  ડાયરેક્ટર જનરલ હોમગાર્ડઝ અને નાગરિકસંરક્ષણ ટ્રાન્સફરી હોસ્ટેલ, પોલીસ હેડક્વાર્ટસ ની સામે,શાહીબાગ, અમદાવાદ– ૩૮૦૦૦૪, ગુજરાત, ભારત ,
ફોન ૨૫૬૨૧૧૬૧, ૨૫૬૨૧૧૭૩, ૨૫૬૨૧૧૫૬
મોબાઇલ ૯૯૭૮૫૪૦૮૮૫
ફેક્સ ૦૭૯ ૨૫૬૨૭૪૫૫
ઇ-મેઇલ
 

આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 01-06-2020