હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી કે.આર.ઝાલા
હોદ્દો બટાલીયન કમાન્‍ડન્‍ટ,(વર્ગ- ૧) (કરાર આધારીત)
સરનામું  બટાલીયન કમાન્ડગન્ટાશ્રીની કચેરી, બટાલીયન નં. ૧ બોડર્રવીંગ હોમગાર્ડઝ, દિલખુશાલબાગ, કમાલપુરા, પાલનપુર (બનાસકાંઠા),
ફોન ૦૨૭૪૨ ૨૪૫૩૩૯
મોબાઇલ ૯૪૨૬૯-૦૩૬૩૮
ફેક્સ ૦૨૭૪૨ ૨૬૨૭૬૧
ઇ-મેઇલ do-53467-ban@gujarat.gov.in
 
રહેઠાણ સંપર્ક
સરનામું બ્લો ક નં. ડી-૧૧/૩, વર્ગ- ૧ સરકારી વસાહત, કોઝીની સામે, ઢૂંઢીયાવાડી રોડ, પાલનપુર ( બનાસકાંઠા),,
મોબાઇલ ૯૪૨૬૯-૦૩૬૩૮
Cadre :
GPF No :
 

આપની સેવામાં

 

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 06-05-2022